Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Tivoliweg 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HJ 1
Publicatiedatum
14-06-2021
Einddatum
26-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Beschrijving

Het plaatsen van een glazen tuinkas op de locatie Tivoliweg 1 te Hulst.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 26 juli 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 14 juni 2021). Zaaknummer 230217.