Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Nummeraanduidingsbesluit

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561AS 8
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.

Beschrijving

Intrekking
Hulst:
- Steenstraat 8 wordt ingetrokken (datum besluit d.d. 28 mei 2021).

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen

zes weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.