Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
16-06-2021
Einddatum
28-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 10 juni 2021 door de Raad van de Gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 230082: Besluit tot vaststelling van de planperiode voor het komende Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) op 2022 tot en met 2026; tevens bevattende het besluit tot instemming met de visie, ambitiematrix en onderliggende doelen en eisen van het VGRP, alsmede bevattende het besluit tot instemming met de speerpunten van het VGRP;
Nr. 232755: Besluit tot vaststelling van de Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Hulst; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 17 juni 2021;
Nr. 233433: Besluit tot vaststelling van 5de begrotingswijziging van de programmabegroting 2021;
Nr. 233111: Besluit tot vaststelling van 6de begrotingswijziging van de programmabegroting 2021;
Nr. 233473: Besluit tot vaststelling van 7de begrotingswijziging van de programmabegroting 2021;

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.