Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan 'Kauterstraat ong. , Hulsterloostraat 31 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4568AM
  • 4568AA 31
Publicatiedatum
01-04-2021
Einddatum
12-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Kauterstraat ong., Hulsterloostraat 31 Nieuw-Namen’ van 1 april tot en met 12 mei 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpnienamkauterst8a-001O. Het bestemmingsplan betreft het bestemmen van het perceel Kauterstraat (HUL00,I,1050) van Bedrijf naar Wonen ten behoeve van het realiseren van een nieuwe woning. Ook het perceel Hulsterloostraat 31 (HUL00,I,1051) wordt omgezet van Bedrijf naar Wonen met aanduiding bijgebouwen ten behoeve van de uitbreiding van het hoofdgebouw van Hulsterloostraat 31.

Procedure

Een ieder kan tot en met 12 mei 2021 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

 

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro, bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro, hebben gesloten. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is.

 

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van het bestemmingsplan. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.

 

Met ingang van 1 april tot en met 12 mei 2020 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden (zie colofon).

 

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren worden gebracht.