Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4586AA
Publicatiedatum
13-05-2021
Einddatum
24-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 15 april 2021 het bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Lamswaarde niet heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betrof het wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen ten behoeve van het realiseren van een woning op het perceel aan de Frederik Hendrikstraat HTN01-K-1425 middels de ruimte-voor-ruimte regeling. Er werd tevens een voorwaarde gesteld dat het perceel met minimaal 50% opgaand hout beplant moest worden om natuurontwikkeling te stimuleren.

De redenen van de gemeenteraad om dit bestemmingsplan niet vast te stellen betreffen:
- Er wordt te veel bebouwing toegestaan op het perceel. Dit staat niet in verhouding tot wat er gesloopt wordt met de ruimte-voor-ruimte regeling.
- Er wordt geen ruimtelijke kwaliteitswinst behaald met voorliggend plan;

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Lamswaarde ligt van 13 mei tot en met 24 juni 2021 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het ontwerp plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenfrhendrik-001O.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 5 mei tot en met 16 juni 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.