Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan kernen Hulst 1H

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4583SL 165
  • 4566AW 38
  • 4568AN 10
  • 4587BH 7
  • 4565EN 6
Publicatiedatum
27-05-2021
Einddatum
08-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 15 april 2021 het bestemmingsplan ‘Kernen Hulst 1H’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Inhoud
Op 7 juni 2018 is het bestemmingsplan ‘Kernen Hulst’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat alle kernen binnen de gemeente Hulst. Het uitgangspunt is dat voor alle burgers en bedrijven, onafhankelijk van de locatie, dezelfde bouw- en gebruiksregels gaan gelden. In de afgelopen periode is gebleken dat het wenselijk is om een aantal regels te verduidelijken, omissies te herstellen en op perceelsniveau enkele wijzigingen door te voeren.

Gewijzigde vaststelling en terinzagelegging
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben in ieder geval betrekking op:
- Het verplaatsen van een woning Kauterstraat 10 te Nieuw Namen naar Kauterstraat 1 te Nieuw Namen.
- Het toestaan van detailhandel en dienstverlening op het adres Marijkeplein 7 te Kloosterzande.
- Het omzetten van de bestemming Bedrijf in Wonen op de locaties Hulsterweg 165 te Terhole en Vylainlaan 38 te Heikant.
- Het omzetten van de bestemming Agrarisch in Wonen op de locatie Sint Janstraat 6 te Kapellebrug.

Procedure

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

 

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 27 mei tot en met 8 juli 2021 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpkernen1H-001V.

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan van 28 mei tot en met 8 juli 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.