Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Bergeendstraat 10 te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585AR 10
Publicatiedatum
10-05-2021
Einddatum
20-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het uitbreiden van een bestaande uitrit en het plaatsen van een carport op de locatie Bergeendstraat 10 te Hengstdijk.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 20 juni 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 10 mei 2021). Zaaknummer 221978. Reden: onvoldoende gegevens voor een beoordeling.