Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Grote Kreekweg te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561GS
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen voor de  Grote Kreekweg te Hulst.

Beschrijving

In deze straat wordt het voor het verplichte fietspad aan de oostzijde - voor het deel tussen de rotonde aan de Clingeweg en het fietspad naar de Grote Kreek/Waterstraat - toegestaan om in twee richtingen te fietsen.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de staatscourant te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

 

Met ingang van 19 mei tot en met 30 juni 2021 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 19 mei tot en met 30 juni 2021 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.