Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verleende omgevingsvergunning na ontwerpfase voor 's-Gravenstraat 276 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4567AR 276
Publicatiedatum
13-05-2021
Einddatum
24-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het bouwen van 8 garageboxen op percelen gelegen aan ’s Gravenstraat 276 tot en met 276g te Clinge.
NL.IMRO.0677.Pbclingesgraven276-000V. Zaaknummer 209512.

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 13 mei tot en met 24 juni 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken via 14 0114.

 

Tegen dit besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 14 mei tot en met 24 juni 2021 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Zeeland West-Brabant, Postbus, 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Beroep kan worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het

  ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht
  tegen het ontwerpbesluit.