Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie vloeit voort uit het dualisme. De achterliggende gedachte is dat de burger van de overheid mag verwachten dat zijn of haar belastinggelden doeltreffend en doelmatig worden besteed maar ook dat de overheid betrouwbaar is en dat de besteding van gelden rechtmatig gebeurt. Door het doen van onderzoek naar de doeltreffendheid (effectiviteit), doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van het beleid, kan de rekenkamercommissie een belangrijke bijdrage leveren aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

Elke gemeente in Nederland wordt vanaf 2006 geacht een rekenkamerfunctie te hebben. Tot en met 2013 had de gemeente Hulst zijn eigen rekenkamercommissie. Sinds 2014 heeft de gemeente Hulst een rekenkamercommissie samen met de gemeente Terneuzen. Deze bestaat uit drie externe leden en doet onderzoek naar hoe de gemeenten Hulst en Terneuzen plannen of projecten hebben aangepakt.

Daarbij wordt vooral gekeken of dat op een doelmatige of doeltreffende manier is gebeurd. Het doel is om lessen te (kunnen) trekken voor de toekomst. Hoewel de rekenkamercommissie een controle-instrument is van de gemeenteraad, bepaalt zij volledig zelfstandig haar eigen onderzoeksagenda en -onderwerp.

Dit sluit evenwel niet uit dat de gemeentelijk bestuursorganen zoals raad of college, maar ook de inwoners van Hulst en Terneuzen vrijblijvend en zonder enige verplichting bepaalde onderwerpen kunnen aandragen. Ook het onderzoek doet zij volledig onafhankelijk. Zij rapporteert hierover aan de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen. Het onderzoek en de adviezen van de rekenkamercommissie hoeven tot wat de naam doet vermoeden niet altijd een puur financiële insteek te hebben.

De leden van de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen zijn:

  • De heer drs. R. (Rob) Blacquière (Rob) uit Goes (benoemd 01/01/2018) - voorzitter
  • Mevrouw dr. P. (Nel). S. Verhoeven (benoemd 01/01/2020)
  • De heer K. Kort (Kees) uit Goes (benoemd 01/01/2022)

Wanneer u meer informatie wilt over de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen, kunt u zich melden bij de raadsgriffier van de gemeente Terneuzen, op telefoonnummer 140115 (vanuit het buitenland +31 115 45 50 00) of via email griffier@terneuzen.nl

Jaarverslagen Rekenkamercommissie Hulst -Terneuzen

- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019


Rapporten Rekenkamercommissie Hulst -Terneuzen

- Onderzoek grote projecten versie bestuurlijk overleg
- Dienstverlening in Hulst en Terneuzen
- Rapport Geprogrammeerd presteren. Woningbouwprogrammering en prestatieafspraken
- Rapport Wel of geen beperking. Uitvoering Participatiewet in Hulst en Terneuzen
- Geen zorgen over Jeugdzorg, effectieve risicobeheersing Jeugdzorg


Wanneer u meer informatie wilt over de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen, kunt u zich melden bij de raadsgriffier van de gemeente Terneuzen, mr. J.H.P. de Jong op tel. 14 0115 (vanuit het buitenland 0031 115 45 50 00) of via email griffier@terneuzen.nl