Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie vloeit voort uit het dualisme. De achterliggende gedachte is dat de burger van de overheid mag verwachten dat zijn of haar belastinggelden doeltreffend en doelmatig worden besteed maar ook dat de overheid betrouwbaar is en dat de besteding van gelden rechtmatig gebeurt. Door het doen van onderzoek naar de doeltreffendheid (effectiviteit), doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van het beleid, kan de rekenkamercommissie een belangrijke bijdrage leveren aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

Elke gemeente in Nederland wordt vanaf 2006 geacht een rekenkamerfunctie te hebben.
Tot en met 2013 had de gemeente Hulst zijn eigen rekenkamercommissie.
Sinds 2014 heeft de gemeente Hulst een rekenkamercommissie samen met de gemeente Terneuzen.
Deze bestaat uit 3 externe leden en doet onderzoek naar hoe de gemeenten Hulst en Terneuzen plannen of projecten hebben aangepakt.
Daarbij wordt vooral gekeken of dat op een doelmatige of doeltreffende manier is gebeurd.
Het doel is om lessen te (kunnen) trekken voor de toekomst.
Hoewel de rekenkamercommissie een controle-instrument is van de gemeenteraad, bepaalt zij volledig zelfstandig haar eigen onderzoeksagenda en -onderwerp.

Dit sluit evenwel niet uit dat de gemeentelijk bestuursorganen zoals raad of college, maar ook de inwoners van Hulst en Terneuzen vrijblijvend en zonder enige verplichting bepaalde onderwerpen kunnen aandragen.
Ook het onderzoek doet zij volledig onafhankelijk.
Zij rapporteert hierover aan de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen.
Het onderzoek en de adviezen van de rekenkamercommissie hoeven tot wat de naam doet vermoeden niet altijd een puur financiële insteek te hebben.

Verordening

Samenwerkingsovereenkomst

Regelement van orde

De leden van de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen zijn;
De heer ing. E. (Erwin) de Koster CIA CISA RO (Erwin) uit Goes (benoemd 11/06/2015) - voorzitter

- De heer drs. R. (Rob) Blacquière (Rob) uit Goes (benoemd 01/01/2018)- vice voorzitter

- Mevrouw dr. P. (Nel). S. Verhoeven (benoemd 01/01/2020)

Jaarverslagen Rekenkamercommissie Hulst -Terneuzen

-Jaarverslag 2018

-Jaarverslag 2017

-Jaarverslag 2016

-Jaarverslag 2015

-Jaarverslag 2014

Rapporten Rekenkamercommissie Hulst -Terneuzen

-Decentralisatie Jeugdzorg en WMO/AWBZ

-Aanbiedingsbrief + Rapport ; Welzijn voor Elkaar, Onderzoek naar het onderbrengen van taken bij de Stichting Welzijn Hulst

-Grensoverschrijdend of grensverleggend - Grensoverschrijdende samenwerking in Hulst en Terneuzen

- Inzicht in het ICT-landschap- Zekere en Veilige informatie-uitwisseling

- Bestemming in Beeld - onderzoek naar het opstellen /actualiseren van bestemmingsplannen in Hulst en Terneuzen

- Geen zorgen over Jeugdzorg, effectieve risicobeheersing Jeugdzorg

Wanneer u meer informatie wilt over de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen, kunt u zich melden bij de raadsgriffier van de gemeente Terneuzen, mr. J.H.P. de Jong op tel. 140115 (vanuit het buitenland +31 115-455.000) of via email griffier@terneuzen.nl

REKENKAMERCOMMISSIE HULST (2006-2013)
Hier vindt u nog de onderzoeksrapporten en jaarverslagen van de rekenkamercommisise Hulst

Rapport De kern centraal

Rapport Subsidiebeleid: Gekozen om te kiezen

Rapport Reïntegratiebeleid: Werken aan werk

Rapport Grote projecten

Rapport Programmabegroting

Rapport Bouwstenen voor grond(ig) beleid

Rapport De jeugd heeft de toekomst

Rapport De WMO in beeld

Jaarverslag rekenkamercommissie Hulst 2012

Jaarverslag rekenkamercommissie Hulst 2011

Jaarverslag rekenkamercommissie Hulst 2010

Jaarverslag rekenkamercommissie Hulst 2009

Jaarverslag rekenkamercommissie Hulst 2008

Jaarverslag rekenkamercommissie Hulst 2007