Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluitvormingstraject

Ondanks de lage drempel voor initiatiefvoorstellen, is het college van burgemeester en wethouders (B&W) - net zoals de regering op nationaal vlak - het bestuursorgaan dat de meeste raadsbesluiten voorbereidt. Het ambtelijk apparaat schrijft in dat geval een advies aan het college van B&W om een bepaald voorstel naar de gemeenteraad te brengen. Het is echter ook mogelijk dat een raadsfractie of -lid een bepaald idee heeft voor een raadsvoorstel. In dat geval werkt de fractie of het raadslid het voorstel zelf volledig uit of vraagt bij de griffier om bijstand bij het maken van het voorstel. Naargelang de specificiteit wordt die ondersteuning verleend door de griffie of wordt aan de secretaris inbreng van het ambtelijke apparaat gevraagd. De gemeenteraad heeft via het presidium de mogelijkheid om voor een aantal specifieke raadsbevoegdheden en -instrumenten zelf voorstellen te laten voorbereiden door de griffier, daarbij eventueel bijgestaan door het ambtelijk apparaat.
 
Op de agenda
Als het college van B&W, de fractie of het presidium beslist om het voorstel naar degemeenteraad te brengen, wordt het voorstel geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de bevoegde raadscommissie. Het voorstel is dan zogenaamd ‘onder de raad’.

De voorzitter van de raadscommissie - dit is altijd een raadslid - speelt een belangrijke rol in de opmaak van de agenda van zijn/haar raadscommissie. De voorlopige vaststelling van de agenda van de raadscommissie is immers zijn of haar bevoegdheid. Aan de hand van voorstellen van het college van B&W, door de commissie zelf aangedragen agendapunten en initiatieven van raadsleden of raadsfracties, krijgt de agenda per commissievergadering vorm.
Op de agenda van een raadscommissie kunnen ook andere punten staan dan op de latere raadsagenda. Zo kan een tussentijdse bespreking of discussie over een bepaald dossier op de agenda staan, zonder dat er uitdrukkelijk een bepaalde besluitvorming aan gekoppeld is. Het college van B&W kan ook over bepaalde dossiers tussentijds rapporteren. Dergelijke stukken worden meestal commissievoorstellen genoemd.
 
Bespreking door de raadscommissies
Een raadsvoorstel wordt vooraleer het naar de gemeenteraad gaat altijd op voorhand behandeld in één of meerdere van de vier  raadscommissies, uitgezonderd hoogdringende zaken (die bijvoorbeeld gebonden zijn aan termijnen). Alle fracties geven via hun vertegenwoordiger in de raadscommissie een advies aan de gemeenteraad. Afhankelijk van dat advies wordt het voorstel tijdens de raadsvergadering geagendeerd als hamerstuk (unaniem positief advies) of bespreekstuk. Het is ook mogelijk dat de raadscommissie het voorstel niet rijp vindt voor behandeling. Dan zal de raadscommissie aan het presidium adviseren om het voorstel niet te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Als het presidium dit advies overneemt, zal het voorstel verder worden uitgewerkt of aangepas. Het komt vervolgens later weer terug op de agenda van de raadscommissie. Bij een initiatiefvoorstel beslist de fractie(s) of raadslid ongeacht de adviezen van de raadscommissie zelf en autonoom of ze het voorstel aanbieden aan het presidium. Ook al is elke andere fractie tegen, de betreffende fractie beslist autonoom en zelfstandig.

Presidium
Het presidium is het dagelijks bestuur van de Gemeenteraad. Alle fractievoorzitters (J. de Block,, P. vd. Kerkhove,, L. Mangnus, J. Weemaes, G. van Unen, E. Verstraeten en C. de Kraker) ,de raadsgriffier en de raadsvoorzitter maken deel uit van het presidium. Het presidium stelt een week voor de raadsvergadering aan de hand van beraadslagingen in de raadscommissies, de voorlopige agenda vast van de raadsvergadering. Alleen in spoedeisende zaken kunnen nieuwe voorstellen ingebracht worden die niet vooraf besproken zijn in de raadscommissies. Het presidium beslist dan of het geagendeerd wordt voor de eerstvolgende raadsvergadering.
 
Raadsvergaderingen
In totaal zijn er ongeveer acht raadsvergaderingen per jaar. De gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester. Bij zijn afwezigheid wordt het voorzitterschap overgenomen door raadslid Dobbelaar. De gemeenteraad neemt een besluit op basis van het raadsvoorstel, het concept-raadsbesluit, de bijbehorende onderliggende stukken ter toelichting en het advies van de raadscommissie. Indien er een amendement op een raadsvoorstel wordt ingediend, is er eerst stemming over het amendement. Elk individueel raadslid heeft recht van amendement (alsook recht van subamendement en motie). Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing. Een subamendement is een voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement.

Het is ook mogelijk dat een zogenaamde motie wordt ingediend. Een motie is een gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie is meestal een positief gegeven. Een motie kan zowel worden ingediend op een geagendeerd als op een niet geagendeerd punt. Een motie kan worden ingediend, omdat men het instrument amendement te zwaar vindt of ongeschikt is (bijvoorbeeld als het niet geagendeerd is).

Uitvoering van raadsbesluiten
Uitvoering van een raadsbesluit gebeurt door het collegevan B&W, eventueel bijgestaan door het ambtelijk apparaat. Inwerkingtreding van een raadsbesluit gebeurt pas als alle noodzakelijke procedures, publicaties en termijnen doorlopen zijn. De raadsbesluiten worden bekendgemaakt op deze website en in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad.