Agenda raadsvergadering 4 juli 2024

Op donderdag 4 juli 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 4 juni 2024  
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken
6a. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouwen van stal aan Meloweg Graauw   
6b. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Zeeland
6c. Zienswijze begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 OLAZ
6d. Zienswijze plan van aanpak Robuuste RUD Zeeland
6e. Zienswijze resultaatbestemming 2023, 2e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
6f. Zienswijze ontwerp gemeenschappelijke regeling Omgevingswet Zeeland
6g. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
6h. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Dethon
6i. Zienswijze begroting 2025 Zeeuwse Muziekschool
6j. Zienswijze resultaatverdeling 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Sabewa

Bespreekstukken:
7. Jaarverslag en jaarrekening gemeente Hulst 2023
8. Voorjaarsnota 2024 gemeente Hulst
9. Verzwaard adviesrecht flexibele huisvestingslocatie Spoorweg
10. Vaststellen bestemmingsplan Tussengebied Hulst
11. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GGD
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer Heerdink, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.