Agenda raadsvergadering 8 februari 2024

Op donderdag 8 februari 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 7 oktober en 21 december 2023  
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken
6a. Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Tiberghienweg 32 in Clinge en Vlasstraat ongenummerd in Heikant  
6b. Ongewijzigd vaststellen gedeeltelijk herzien bestemmingsplan Glacisweg 36 en Zoutestraat 36 in Hulst

Bespreekstukken:
7. Vaststellen Commissie Bezwaarschriften
8. Vaststellen werkgeverscommissie voor griffiepersoneel en benoemen leden werkgeverscommissie
9. Vaststellen groenbeleids- en beheerplan 2024-2033
10. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
11. Ingekomen stukken
12. Rondvraag
13. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.