Aanvraag subsidieregeling coronasteun cultuur en sport

De corona pandemie heeft effect gehad op verenigingen en stichtingen; ook in Hulst. Cultuur - en sportbeoefening zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Dat geldt ook voor de accommodaties waarin deze plaatsvinden. Daarom is de tijdelijke subsidieregeling “Coronasteun cultuur en sport” er. Met deze regeling willen we voorkomen dat activiteiten niet meer kunnen doorgaan vanwege ernstige verliezen opgelopen over het jaar 2021 door de corona pandemie.

Aanvraagformulier
Verenigingen en stichtingen kunnen tot 1 juli 2022 hun aanvraag voor ondersteuning indienen. Dit gaat aan hand van een formulier. Hierbij wordt onder andere ook gevraagd om de jaarstukken 2021. Dit formulier vindt u hier.

Criteria
a. de nadelige financiële consequenties zijn aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan;
b. de nadelige financiële consequenties worden onderbouwd met de jaarrekening van 2021 en de begroting 2021;
c. de aanvrager draagt substantieel bij vanuit eigen vermogen, indien aanwezig, waarbij rekening wordt gehouden met financiële instandhouding in de toekomst;
d. het voortbestaan van de organisatie of vereniging en/of de activiteiten die normaliter plaatsvinden wanneer er geen financiële noodsteun uit deze regeling plaatsvindt, zijn in het geding;
e. de hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de corona pandemie is ontstaan;
f. Subsidie vanuit deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen in de gemeente Hulst die structureel activiteiten organiseren op het gebied van cultuur of sport en in het bezit zijn van één van deze SBI (Standaard Bedrijfsindeling) codes. Deze staat op het uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister.