Agenda raadsvergadering 9 november 2017

Op donderdag 9 november 2017 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze openbare vergadering:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 28 september 2017

5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken

6a. Voorstel tot wijziging samenstelling raadscommissies

6b. Voorstel tot het verlenen van ontslag lid van de rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen en tot benoeming lid van de rekenkamercommissie Hulst - Terneuzen

7. Voorstel tot instemming met wijzigingen inzake Van Afval Naar Grondstof (VANG doelstellingen)

8. Voorstel tot vaststelling programmabegroting 2018 en vaststelling meerjarenraming 2019-2021

9. Moties over een niet op de agenda staand onderwerp

10. Ingekomen stukken

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst en in de Openbare Bibliotheek te Hulst. De agenda’s en bijbehorende vergaderstukken kunt u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl De stukken zijn ook beschikbaar via uw tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en ga naar de gemeente Hulst. Vervolgens kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien.

Live
De raadsvergadering van donderdag 9 november 2017 is via www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl