Belastingen & leges in 2020

De raadscommissie Middelen buigt zich op donderdag 28 november 2019 over de gemeentebelastingen en -leges voor 2020. In het voorstel dat wordt besproken, is enkel sprake van een indexering (2%) en een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van het jaar 2019.

Naast de indexering zijn in de legestarieven 2020 een paar aanpassingen gedaan op aanwijzen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De verordening van de gemeente Hulst wordt aangepast conform de modelverordening van de VNG. Voor de tarieven waar een wettelijk maximum voor geldt (bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen), wordt het wettelijke maximum gehanteerd. Adviezen van derden voor het in behandeling nemen van specifieke aanvragen worden doorberekend aan de aanvrager, hetgeen ook voor deze aanvragen tot tariefsverhoging leidt.

Wat betreft de gemeentelijke belastingen worden de onderstaande tarieven voorgesteld. Naast de indexering wordt voorgesteld het tarief onroerendezaakbelasting voor woningen niet te wijzigen omdat er sprake is van een WOZ-waardestijging van 5%. De tarieven voor niet-woningen stijgen met 5%, in de lijn van een gelijkblijvende WOZ-waarde. De voorziene stijging van de rioolheffing van 6 euro wordt niet doorgevoerd; enkel de inflatiecorrectie van 2% wordt toegepast.

Belastingtarieven gemeente Hulst 2020

Reinigingsheffingen
Afvalstoffenheffing – per jaar:
Voor 1-persoonshuishoudens: 234,10 euro  (in 2019: 229,50 euro)        
Voor 2-persoonshuishoudens: 267,30 euro  (in 2019: 262,10euro)
Voor meerpersoonshuishoudens: 310,10 euro  (in 2019: 304 euro)

Een extra groene rolemmer kost per jaar in 2020 10 euro en een extra blauwe rolemmer kost 40 euro per jaar.

Rioolheffing
Bij percelen die enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering hebben voor de afvoer van hemel- en grondwater:
a. voor percelen - grondoppervlakte kleiner dan 50 m²:     42,80 euro     (in 2019: 42 euro)    
b. voor percelen - grondoppervlakte 50 m² - 250 m²:     128,60 euro (in 2019: 126,10 euro)
c. voor percelen - grondoppervlakte 250 m² - 500 m²:     141,20 euro (in 2019: 138,40 euro)
d. voor percelen - grondoppervlakte groter dan 500 m²:     197,90 euro    (in 2019: 194 euro)

Bij een waterafname (DELTA NV) per jaar:
a. t/m 100 m³:     250,10 euro (in 2019: 245,20 euro)
b. 101 t/m 200 m³:     269,70 euro (in 2019: 264,40 euro)
c. 201 t/m 350 m³:     313,90 euro (in 2019: 307,70 euro)
d. 351 t/m 500 m³:     377,60 euro    (in 2019: 370,20 euro)
e. 501 t/m 1.000 m³:     642,30 euro (in 2019: 629,70 euro)
f. vanaf 1.001 m³:     992,90 euro (in 2019: 973,40 euro)

Hondenbelasting
 67 euro per hond per jaar      (in 2019: 65 euro)
 315 euro per kennel per jaar    (in 2019: 308 euro)

Forensenbelasting
6,5‰ van de WOZ-waarde van de woning (in 2019: 6,36‰)

Onroerendezaakbelastingen
Woningen - eigenarenbelasting: 0,1126% van de per 1 januari 2019 vastgestelde WOZ-waarde (in 2019: 0,1126‰)
Niet-woningen -  eigenarenbelasting: 0,2018% van de per 1 januari 2019 vastgestelde WOZ-waarde (in 2019: 0,1922‰)
Niet-woningen - gebruikersbelasting: 0,1688% van de per 1 januari 2019 vastgestelde WOZ-waarde (in 2019: 0,1608‰)