Hulst heeft financiële uitdagingen voor de boeg

Hulst sloot het financiële jaar 2019 positief af. Er was een overschot. Maar als de blik op de toekomst wordt gelegd, zijn er financiële uitdagingen. Dat blijkt uit de voorjaarsnota 2020.

Bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2020 was sprake van een verwacht overschot van zo’n 11.000 euro. De voorjaarsnota laat helaas nu een tekort zien van circa 94.000 euro. De financiële vooruitzichten – met name het meerjarenperspectief - zijn dus beduidend somberder dan bij de totstandkoming van de begroting ingeschat.

Dit komt met name door financiële onzekerheden rondom de coronacrisis, het rijksbeleid - met bijvoorbeeld herverdeling van het gemeentefonds - en ontwikkelingen waar de gemeente geen of minder invloed op heeft. Als er verder in de toekomst wordt gekeken, is er een negatief beeld te zien. In 2023 komt het vernieuwde structurele saldo uit op ongeveer 254.000 euro negatief.

Verwachte ontwikkelingen
Het nieuws van het Rijk vraagt mogelijk aanpassingen van geraamde bedragen. Daarnaast hangt ook de herverdeling van het gemeentefonds boven het hoofd van de gemeente. De gemeente verwacht dat deze herverdeling een zeer negatief effect zal hebben voor Hulst. Er wordt vanuit gegaan dat dit mogelijk neer zal komen op structureel 40 euro minder per inwoner. Dat betekent zo’n 1,1 miljoen euro minder. Daarnaast worden in de toekomst meer kosten verwacht voor onder andere het collectief vervoer, de jeugdzorg en de WMO (zorg).
 
Impact Corona
De coronacrisis raakt ook de gemeente Hulst. Exacte cijfers zijn er op dit moment nog niet. Het is namelijk nog niet duidelijk hoeveel compensatie vanuit het Rijk zal worden ontvangen. Ook is nog niet duidelijk in welke vorm die compensatie komt. De effecten van de coronacrisis op lange termijn zijn nu ook nog moeilijk in te schatten.
Voor 2020 heeft de crisis effect op de inkomsten van met name parkeer- en toeristenbelasting en reclamebelasting. Extra uitgaven zijn nu ook al zichtbaar. Denk daarbij aan de kosten voor handhaving, maatregelen in openbare ruimte en de financiële stimuleringsmaatregelen voor de lokale economie. Zo is in overleg met de ondernemers 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de promotie van Hulst en het laten aantrekken van het kooptoerisme. Daarnaast is het de bedoeling om in 2020 geen reclamebelasting te heffen; daardoor worden ondernemers minder belast. Dit gaat in totaal om een bedrag van 100.000 euro.
De gemeente Hulst heeft – om deze en andere coronamaatregelen te dekken - een calamiteitenfonds ingericht. Dat fonds bedraagt 763.000 euro.

Ondanks de coronacrisis hecht de gemeente Hulst groot belang aan het voortzetten van reeds voor 2020 geplande investeringen. Dit is om voorzieningen op peil te houden, maar ook om werkgevers te steunen en werkgelegenheid te borgen.

Investeringen
Ondanks de mindere vooruitzichten voor 2020 en volgende jaren wil de gemeente Hulst investeren in de leefbaarheid van de woonkernen. Ook worden verenigingen en stichtingen – net als in 2019 - gecompenseerd voor de aan hen opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting. Verder worden duurzaamheidsinitiatieven ontplooid in lijn met het landelijk beleid. Ten slotte is er ook 150.000 euro geraamd voor hoogstnoodzakelijk onderhoud aan de haven van Walsoorden. Dit moet er voor zorgen dat de haven op veilige wijze kan worden blijven gebruikt. Dit budget is ook bedoeld om - in overleg met gebruikers en eigenaar - het toekomstig beheer van de haven (vanaf 2023) te regelen.

Kracht van samen
Zeker ook in tijden van minder vrolijke financiële vooruitzichten, wil het college van burgemeester en wethouders vasthouden aan de uitvoering van het coalitieprogramma “Kracht van samen”. Een financieel stabiele en solide gemeente is een belangrijk uitgangspunt voor de realisering van het coalitieprogramma. Het is belangrijk om in deze onzekere tijd uitvoering te kunnen geven aan maatregelen om de economie en het toerisme te ondersteunen en om bijvoorbeeld ook extra aandacht te hebben voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente.

Meerjarig perspectief
De financiële tendensen - zoals de tekorten in de jeugdzorg, herverdeling gemeentefonds en de gevolgen van de coronacrisis – maken dat de gemeente Hulst prioriteiten moet stellen en kritisch moet zijn op haar uitgaven. Het toekomstperspectief is nu nog aardig onzeker. Verwachting is dat in het najaar 2020 meer duidelijkheid komt over onder andere compensatiemaatregelen vanuit het Rijk. Bij de behandeling van de begroting 2021 zal dan ook concreter worden ingegaan op de kaders en maatregelen die noodzakelijk zijn om de gemeente Hulst in financiële zijn goed toekomst in te kunnen laten gaan.

Bedoeling is dat de voorjaarsnota 2020 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 9 juli 2020.