Financiële uitdagingen voor Hulst

De gemeente Hulst staat voor financiële uitdagingen. Daar waar de financiële resultaten de afgelopen jaren positief waren, laat de Voorjaarsnota 2019 een ander beeld zien. In de gemeentebegroting 2019 was nog sprake van een overschot van 104.000 euro. De Voorjaarsnota laat een tekort zien van 493.000 euro. De financiële vooruitzichten zijn nu beduidend minder positief. Dit komt met name door Rijksbeleid en ontwikkelingen waar de gemeente geen of minder invloed op heeft.

Kijkend naar Rijksbeleid en andere externe factoren, zal vooral  de algemene uitkering uit het Gemeentefonds lager zijn. Bij het Rijk is sprake van achterblijvende investeringen. Er wordt minder geld uitgegeven dan begroot. Het Gemeentefonds heeft hier last van, omdat het is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Daardoor krijgen alle gemeenten minder geld dan begroot. 

Ook voor de komende jaren wijzigt het financieel perspectief niet. Dat is ook door groeiende  bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.
Daarnaast blijft de zorg over de oplopende kosten verbonden aan de jeugdzorg. De tekorten binnen het Sociaal Domein kan de gemeente Hulst de komende jaren nog opgevangen door de in het verleden opgebouwde reserve. Dit is echter geen structurele oplossing. De inmiddels toegezegde incidentele bijdrage van het Rijk voor de jaren 2019-2021 hebben op deze trend geen invloed van grote betekenis.

Toch investeren
Ondanks de mindere vooruitzichten voor 2019 investeert de gemeente Hulst in de leefbaarheid van de kernen. Verder worden verenigingen en stichtingen gecompenseerd voor de aan deze organisaties opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting. In lijn met het landelijk beleid in het kader van duurzaamheid worden de gemeentelijke gebouwen verduurzaamd.
De investeringen die voortkomen uit de regionale impulsgelden, verlopen volgens planning en wens. Ten slotte laat de gemeente Hulst ook haar culturele en sportieve gezicht zien met ondersteuning van evenementen als onder andere de Bricocross, de BinckbankTour, Vestrock en het Culitruckfestival.  

Kracht van samen
Ook in tijden dat de financiële vooruitzichten minder gunstig zijn, is het van groot belang om gezamenlijk uitvoering te geven aan het coalitieprogramma “Kracht van samen”.  Uit de Voorjaarsnota 2019 blijkt ook dat er in 2019 is gestart met de realisering van het coalitieprogramma “Kracht van samen”. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge, nieuwbouw bij de Hontenissehal te Kloosterzande en een verbouwing van gemeenschapshuis De Kauter op Nieuw Namen. Dit alles draagt in positieve zin bij aan de leefbaarheid in de kernen.
De Voorjaarsnota voorziet ook in een budget voor het ophogen van het strand in Walsoorden en het schoonmaken van het strand in Perkpolder.

Meerjarig perspectief
De financiële tendensen - zoals de tekorten in de jeugdzorg, lagere uitkering Gemeentefonds en de te nemen duurzaamheidsstappen – maken dat de gemeente Hulst prioriteiten moet stellen en kritisch moet zijn op het uitgavenpatroon. Voor 2020 is al een ombuiging voorzien van 1 miljoen euro. Deze trend zal zich verderzetten als het Rijksbeleid niet wordt gewijzigd.

De Voorjaarsnota 2019 wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad, die vanavond (4 juli 2019) plaatsvindt.