Financiën Hulst op orde

De Najaarsnota 2019 is voorhanden en laat zien dat de gemeente Hulst het financieel goed op orde heeft. Voor het jaar 2019 wordt een positief saldo verwacht van 222.000 euro. Daarnaast worden er extra middelen vrijgemaakt voor de zorg (jeugd, participatie en Wmo). De financiële meevallers op de projecten worden in een reserve gespaard voor nieuwe projecten of eventuele financiële tegenvallers.

Positieve saldo
Het positieve saldo wordt onder andere behaald door extra inkomsten uit bouwleges. Deze laten binnen de gemeente al een aantal jaren een positieve trend zien als gevolg van een toename van de bouwactiviteiten. Ook de financieringslasten blijken aanzienlijk lager dan eerder werd geraamd. Vervolgens is ook een voordeel behaald op de personeels- en overheadslasten. De cao verhoging is ingegaan in oktober 2019, daar waar deze een heel jaar geraamd was. Tot slot waren een aantal bedragen in de begroting opgenomen als schatting. Deze bleken positiever uit te vallen dan ingeschat.

Naast positieve ontwikkelingen waren er ook een aantal tegenvallers te constateren. Zo dient er extra geld te worden ingezet voor noodzakelijk onderhoud aan de haven van Walsoorden. Ook zijn de parkeeropbrengsten lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk door de bouwwerkzaamheden op diverse parkeerterreinen. De ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds waren per saldo positief, namelijk 835.000 euro. In deze uitkering zijn inbegrepen de middelen voor het uitvoeren van de zorgtaken (jeugd, participatie en Wmo). De gemeente heeft ervoor gekozen om de positieve effecten ad. 835.000 euro in te zetten voor de genoemde zorgtaken. Daar heeft de gemeente namelijk nog tekorten.

Projecten
Het project Zoutedijk II, de gebiedsontwikkeling Perkpolder en overige grondexploitaties laten een positief saldo zien. In het project Zoutedijk II zijn in 2019 reeds negen percelen verkocht. Hierdoor blijven nog twaalf beschikbare percelen over. Ook de gebiedsontwikkeling Perkpolder heeft een nieuwe impuls gekregen. Dat project heeft nu volledige ambtelijke sturing binnen de directie. Voorheen werd dit aan een extern bureau uitbesteed. Hierdoor is de gemeente minder kwijt aan externe kosten. Daarnaast voert de gemeente ook diverse onderzoeken naar het opstarten van nieuwe grondexploitaties in verschillende kernen.
De behaalde voordelen worden gestort in een reserve. Deze reserve kan in de toekomst worden gebruikt voor het opstarten van nieuwe projecten en voor eventuele toekomstige financiële tegenvallers op de huidige projecten.

Sociaal domein (jeugd, participatie, Wmo)
De gemeente Hulst heeft extra aandacht voor de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Met name de lasten in de jeugdzorg  zijn de laatste jaren fors toegenomen. Zoals aangegeven worden de extra middelen vanuit het gemeentefonds ingezet voor de zorgtaken. Desondanks stevent de gemeente naar verwachting af op een tekort van bijna 1,2 miljoen euro op haar zorgtaken. De tekorten kunnen vooralsnog worden gedekt uit de eerder opgebouwde reserve sociaal domein.

Investeringen
Naar verwachting komen de investeringen van de gemeente Hulst in 2019 neer op ruim 3 miljoen euro. Zo wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de eigen gebouwen. Ruim een half miljoen euro wordt geïnvesteerd in nieuwbouw/renovatie dorpshuizen en gemeenschapscentra. Daarnaast wordt verwacht dat 1,6 miljoen euro wordt uitgegeven voor de reconstructie van wegen en vervanging van rioleringen.

De Najaarsnota 2019 wordt besproken in de vergaderingen van de raadscommissies, die plaatsvinden op 25, 26, 27 en 28 november 2019. Het streven is dat de gemeenteraad van Hulst de Najaarsnota 2019 op donderdag 12 december 2019 vaststelt.