Gemeente Hulst sluit 2020 af met flink overschot

De gemeente Hulst heeft het jaar 2020 afgesloten met een financieel overschot. Er is ruim 2.100.000 euro over.

Het overschot komt door een aantal uitgestelde activiteiten/werkzaamheden en door een aantal incidentele mee- en tegenvallers. Daarnaast zijn de reserves van de gemeente gegroeid. Het eigen vermogen van de gemeente is fors groter geworden. Dit terwijl de langlopende schulden behoorlijk zijn verkleind. Tenslotte leverde de grondexploitaties een bedrag op van ongeveer 2,7 miljoen euro.

Ondanks de financiële zorgen rondom de jeugdzorg is daarnaast ook in het sociaal domein als geheel een overschot van 850.000 euro. Dit overschot komt door een lager tekort dan geraamd van Dethon én doordat er minder vraag was naar zorg in natura. Verder is op nog openstaande vorderingen in de bijstand meer dan verwacht ontvangen. Ook is geld over dat voorzien was  voor huishoudelijke hulp. Algemene conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Hulst verder verbeterd.

Fors geïnvesteerd
Als gevolg van de coronapandemie waren er verschillende uitdagingen; op zowel financieel als operationeel gebied. Ondanks deze uitdagingen heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de infrastructuur en leefbaarheid. Zo is er voor zo’n 6,1 miljoen euro geïnvesteerd in wegen en riolering. Circa 790.000 euro ging naar nieuw- en verbouw van dorps- en gemeenschapshuizen. Voor het nieuwe museum is alvast 100.000 euro uitgetrokken. Daarnaast is voor ongeveer 600.000 euro besteed aan de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

De kosten voor het sociaal domein, met name de jeugdzorg, blijven een zorgenkind. De geleverde zorg steeg flink in 2020. Dit zorgde voor hogere uitgaven.

Mee- en tegenvallers
Het financiële overschot is voor ruim 500.000 euro het gevolg van uitgestelde activiteiten/werkzaamheden. Corona was hiervan meestal de oorzaak. De verwachting is dat deze activiteiten/werkzaamheden in 2021 worden uitgevoerd.
Daarnaast waren er op diverse terreinen meevallers. Enkele voorbeelden daarvan zijn de bijdragen van de Rijksoverheid, de lagere rentelasten op financieringen en een aantal positieve afrekeningen bij gemeenschappelijke regelingen.

Maar er waren ook tegenvallers. De meest opvallende zijn de inkomsten van het betaald parkeren. Die waren - als gevolg van de coronamaatregelen – een stuk minder.

Gebruik van het overschot
Het overschot in het sociaal domein wordt toegevoegd de reserve sociaal. Daarmee vergroten we  de financiële buffer om toekomstige tegenvallers op dit vlak op te vangen.

Verder is het college van burgemeester en wethouders voornemens om de uitgestelde werkzaamheden alsnog uit te voeren. Wat daarna nog over is van het financiële overschot, willen zij toevoegen aan de algemene reserve van de gemeente. Dit geld kan in de toekomst eventueel worden gebruikt voor onder andere de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs, , voor economie & promotie en voor aanpassingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.