Gemeente Hulst start met vroegsignalering schulden

Gemeente Hulst start op 29 oktober met vroegsignalering van schulden. Inwoners van de gemeente met betalingsachterstanden van huur, zorgverzekering of nutsvoorzieningen komen sneller in beeld bij de gemeente en krijgen direct een hulpaanbod. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Vroegsignalering is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van gemeenten.

Zorgverzekeraars, verhuurders en energie- en drinkwaterbedrijven zijn verplicht om achterstanden van hun klanten te melden bij de gemeente. De gemeente is verplicht om bij iedere betalingsachterstand actief hulp te bieden. Dit hulpaanbod is vrijblijvend. Wanneer een inwoner de hulp accepteert en aan nieuwe betalingsverplichtingen voldoet, wordt het incassoproces door de meldende organisatie voor in principe 30 dagen opgeschort. In die 30 dagen wordt gewerkt aan een snelle oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject.

De gemeente heeft met iedere partij die betalingsachterstanden aanlevert een overeenkomst gesloten. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Zorgverzekeraars, verhuurders en energie- en drinkwaterbedrijven melden de betalingsachterstanden via een beveiligd digitaal platform.

Vroegsignalering als onderdeel van nieuw beleid schuldhulpverlening
Vroegsignalering van schulden is één van de pijlers van het nieuwe beleidsplan integrale schuldhulpverlening dat geldt voor de periode 2021-2024. Dit beleidsplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in de vergadering van 11 november aanstaande. In het beleidsplan zijn drie speerpunten opgenomen: 1) het voorkomen van betalingsachterstanden en schulden, 2) het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van inwoners met betalingsachterstanden en schulden en 3) inwoners met schulden en betalingsproblemen op een effectieve manier ondersteunen naar een duurzaam schuldenvrije toekomst.

Samenwerking
Bij de totstandkoming van het beleidsplan is samengewerkt met de Adviesraad Sociaal Domein, de Cliëntenraad Sociale Zekerheid en maatschappelijke ketenpartners zoals Stichting Hulst voor Elkaar en Stichting Schuldhulpmaatje Hulst. Deze partijen worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleidsplan.