Gemeente Hulst tevreden over resultaten

Het college van Burgemeester en Wethouders kijkt tevreden terug op 2018. Ze worden hierin gesteund door de concept jaarcijfers 2018.

Het zit de gemeente Hulst op diverse terreinen mee. Enkele voorbeelden daarvan zijn bijdragen van het Rijk, bouwleges, verkoop van gronden en bedrijfsterreinen. Dit, ondanks een steeds grotere budgettaire druk op bijvoorbeeld Jeugdzorg en Bijstand.

Het overschot 2018 zal uitkomen op ongeveer 1,9 miljoen euro. Dit blijkt uit de concept jaarstukken over dat jaar. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de gemeente nog wacht op een aantal afrekeningen. Als gevolg daarvan is ook de accountantscontrole nog niet (geheel) afgerond.

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke uitgaven betreft het Sociaal Domein. Hierover bestaan er voor de gemeente Hulst – net als elders – zorgen. Dit geldt met name voor de uitgaven bij de Jeugdzorg en de re-integratie van mensen op de arbeidsmarkt. Op deze beleidsvelden wordt in 2018 een tekort verwacht van circa 2,2 miljoen euro. Deze tegenvallers worden grotendeels opgevangen op andere beleidsvelden binnen het programma Sociaal Domein, zoals WMO en huishoudelijke hulp. Per saldo resteert binnen het Sociaal Domein een tekort van ruim een half miljoen euro.
In het verleden heeft de gemeente overschotten binnen het Sociaal Domein gestort in een reserve. Het tekort over 2018 wordt uit deze reserve gehaald, hiermee resteert een buffer van ruim 3,1 miljoen euro voor toekomstige tegenvallers. Recent heeft het Rijk aangekondigd extra budget beschikbaar te willen stellen voor Jeugdzorg.

Voornemens
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens het mooie overschot, na de nog uit te voeren posten, toe te voegen aan de algemene reserve.
Vanuit deze reserve kunnen een aantal geplande meerjarige uitgaven in één keer betaald worden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het in één keer betalen van circa 250.000 euro in verband met de overdracht openbare verlichting in het buitengebied aan Waterschap Scheldestromen. Dit geldt ook voor de toegezegde bijdrage van 560.000 euro voor het reddingsplan voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Voorts stelt het college voor om financiële middelen beschikbaar te stellen om het archief en ICT toekomstbestendig te houden. Daarnaast komt het college binnenkort met een voorstel om de fysieke leefbaarheid in de dorpen en wijken een impuls te geven. Daar waar mogelijk streeft het college ernaar om deze investeringen in één keer te betalen. Dit betreft een opknapbeurt van Gemeenschapshuis Graauw, een vernieuwing van de kleedlokalen van Voetbalvereniging Clinge en de aanpassing van het handbalveld te Hulst, zodat deze bij vrieskou kan fungeren als schaatsbaan. Voor het op orde houden van onze financiële positie wordt circa 800.000 euro van het rekeningsaldo ingezet.