Gemeentebegroting 2020 houdt Hulst stabiel op koers

De gemeentebegroting 2020 is door het college van burgemeester en wethouders van Hulst naar buiten gebracht. Het is een sluitende begroting met aanpassingen zowel qua uitgaven als inkomsten, maar mét de mogelijkheid om te investeren.

De gemeente Hulst is een financieel gezonde gemeente, met oog voor kansen, aandacht voor uitdagingen en onzekerheden én zorg voor haar burgeres, bedrijven en bezoekers. Hulst werkt verder aan een stevige financiële toekomst, zodat ze als gemeente flexibel kan inspelen op nieuwe grootschalige ontwikkelingen, maar ook maatwerk kan leveren aan het individu.

Wat vooraf ging
Het afgelopen jaar zijn veel onderdelen uit het coalitieakkoord “De Kracht van Samen” uitgevoerd. Denk daarbij aan de diverse projecten op het gebied van toerisme. Zo zijn er een aantal projecten gerealiseerd om de gemeente te promoten, zoals de INULST-campagne en de
digitale informatieborden aan de entrees van Hulst. Ook de planvorming voor het opwaarderen van de Scheldekust kreeg vorm. Op economisch gebied zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van het Hof te Zandeplein. Dat heeft ondertussen geleid tot een mooi nieuw bedrijf op het bedrijventerrein in Kloosterzande. Het voortzetten van de activiteiten van verenigingen en stichting is financieel ondersteund door onder andere de compensatie van de onroerendezaakbelasting en door investeringen in de kernen.

Onzekerheden in beeld
Ondanks de sterke en gezonde financiële toestand van de gemeente, worden de onzekerheden niet uit het oog verloren. De nog steeds oplopende kosten binnen het Sociaal Domein - met name wat de jeugdzorg betreft – is er daar een van. Dit vraagt lokaal om aanpassingen, terwijl het Rijk tot dusver geen afdoende structurele zekerheid biedt. Voor 2020 hoopt de gemeente Hulst het tekort te beperken tot zo’n 500.000 euro. Dat tekort kan worden gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Daarnaast is er de aankomende herverdeling van het Gemeentefonds. Dat is bedoeld om grote schommelingen in de algemene uitkering van het Rijk te voorkomen. Herverdeling betekent echter wel dat er gemeenten zullen zijn met voordeel en gemeenten met nadeel. Op dit moment zijn de concrete gevolgen hiervan voor de gemeente Hulst nog niet bekend. Maar Hulst is graag voorzichtig en gaat daarom niet uit van een eventueel voordeel.

Verder  moeten duurzaamheidsmaatregels op het gebied van de energieovergang en de klimaatverandering worden genomen. Dat komt voort uit Interbestuurlijk Programma (IBP). Ook hier is nog niet duidelijk of hierin een financiële bijdrage van het Rijk mag worden verwacht. De gemeente Hulst heeft ondertussen al stappen gezet. Zo zijn er aanpassingen in de gemeentelijke kantoorgebouwen voorzien. Er komen zonnepanelen en LED verlichting. Ook wordt een plan van aanpak en inbreng in de Regionale Energiestrategie (RES) opgezet.
Voor het jaar 2020 zijn er daarnaast zorgen rondom de “trap op-trap af” financierings-systematiek van het Rijk. Bij achterblijvende investeringen door het Rijk - zoals in 2018 het geval was -  heeft dit ook een lagere uitkering van het Gemeentefonds tot gevolg. De eerste signalen lijken erop te duiden dat het Rijk de geplande investeringen, mede door de stikstofproblematiek, niet kan waarmaken.

Tenslotte bestaat nog onduidelijkheid over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ (Beschermd wonen). Onduidelijkheid die ook aanwezig is rondom Veilig Thuis en de impact van het Belastingplan 2020.

Op zeker spelen
Om toch de ambities te kunnen waarmaken en een structureel sluitende begroting te kunnen overleggen, zijn in de begroting 2020 maatregelen opgenomen. Die betreffen zowel de inkomsten als de uitgaven.

Uitgangspunt is gebleven dat de gemeentelijke belastingen gematigd zijn en blijven. Voor 2020 wordt het rioolrecht niet verhoogd. Daarnaast kan - als gevolg van de waardeontwikkeling - de opbrengst onroerendezaakbelasting stijgen met een gelijkblijvend belastingtarief voor woningen. De stijging voor de leges en de afvalstoffenheffing wordt beperkt tot de indexatie. Daarbij is het uitgangspunt dat een en ander kostendekkend moet zijn.
Als gevolg van toegenomen bouwactiviteiten, is er een stijging van de inkomsten door leges. Daardoor zijn deze ondertussen bijna kostendekkend. Op 1 januari 2020 wordt bedrijfsafval niet langer ingezameld. Daarmee eindigt ook de heffing van het reinigingsrecht.

Om de uitgaven te verkleinen zijn binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering aanpassingen gedaan. Dit omvat onder andere minder inhuur van derden.
Daarnaast zijn beheersmatig aanpassingen noodzakelijk en zijn beleidsmatig - naast structurele maatregelen - ook enkele incidentele ingrepen in de begroting opgenomen.

Ruimte om te investeren
Door de aanpassingen van de uitgaven en inkomsten, is het mogelijk om in het komende jaar investeringen te doen. Daardoor kunnen projecten die op dit moment reeds zijn gestart, onverminderd worden voortgezet. Een voorbeeld daarvan is de verdere invulling van het project De Nieuwe Bierkaai. In 2020 krijgt de gebiedsontwikkeling Perkpolder meer concrete vorm en invulling. Tenslotte worden ook projecten die voortkomen uit de Impulsgelden, verder tot uitvoering gebracht.

In 2020 kan uitvoering worden gegeven aan de reconstructie van de Tivoliweg te Hulst en de vervanging van rioolstelsels in Kloosterzande, Vogelwaarde en Hengstdijk. Die projecten maken onderdeel uit van Meerjareninvesteringsplan. Met de investeringen aan de rioolstelsels in Kloosterzande en Vogelwaarde wordt – naast een kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid en het woonplezier - ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit komt omdat de afvoercapaciteit wordt vergroot. Dit betreft in totaliteit een investering van ruim 4,6 miljoen euro. Deze maken onderdeel uit van een totaal structureel beschikbaar investeringsbedrag van 1 miljoen euro.

Er is in 2020 weer 20.000 euro beschikbaar voor plannen ter versterking van de leefbaarheid in de kernen. Ook wordt er voor een bedrag van 120.000 euro geïnvesteerd in startgroepen. Dat draagt bij aan het behoud van alle onderwijsvormen binnen Zeeuws-Vlaanderen in het algemeen en in de gemeente Hulst in het bijzonder.
Vanuit veiligheidsoogpunt is het noodzakelijk om de bijdrage aan de Veiligheidsregio Zeeland structureel te vergroten met 28.000 euro. Dit is om noodzakelijke investeringen in materieel te kunnen doen.

Stabiele koers
De gemeente Hulst kent een stabiele koers, ingezet in het verleden. Daarbij zijn wederom financiële zekerheden verankerd in de begroting 2020. De voortvarendheid waarmee invulling wordt gegeven aan het coalitieprogramma “De Kracht van Samen” wordt gecontinueerd met maatschappelijke betrokkenheid, aandacht voor duurzaamheid én economische & toeristische ontwikkeling.

Besluitvorming
De raadscommissies buigen zich tijdens hun vergaderingen op 21, 22, 23 en 24 oktober 2019 over de gemeentebegroting 2020. Tijdens een werkbijeenkomst op 26 september 2019 besprak de gemeenteraad de begroting al een eerste keer. Besluitvorming over de gemeentebegroting 2020 wordt verwacht in de raadsvergadering van 7 november 2019.