Groene Hulstenaartjes verdwijnen

De groene paaltjes – ook wel Hulstenaartjes genoemd – verdwijnen fasegewijs uit de Hulster binnenstad. Dit gebeurt enerzijds in het kader van de coronamaatregelen en anderzijds met het oog op het beoogde beeldkwaliteitsplan van de binnenstad.

Op woensdag 27 mei 2020 worden in de voormiddag de paaltjes verwijderd in de Gentsestraat, en wel in het gedeelte gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Grote Zwanenstraat.
Daarnaast worden die dag ook de paaltjes verwijderd op de Grote Markt ter hoogte van de terrassen. Het aan de terrassen grenzend voetpad blijft in stand en wordt door het verwijderen van de paaltjes iets verbreed. In verband met deze werken is de Gentsestraat die ochtend van 06.00 tot 13.00 uur afgesloten voor her verkeer.

Centrumplan Hulst
In 2017 stelde het gemeentebestuur van Hulst het Centrumplan Hulst vast. Daarin staat onder andere het voornemen om het kernwinkelgebied in te richten als zogenaamde “shared space”-ruimte. De straten en pleinen worden zodanig heringericht, waarbij de voetganger de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte is. De auto is te gast en mag slechts stapvoets rijden. Het op deze manier herinrichten van de Gentsestraat staat gepland voor 2022.
 
Nu we met de coronamaatregelen worden geconfronteerd, ligt het voor de hand waar mogelijk hier al een voorschot op te nemen. Om de maatregelen te ondersteunen worden de volgende straten aangeduid als winkelerf: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis De Vosplein en Steenstraat. In dit gebied zijn auto’s te gast en mogen slechts stapvoets rijden. Borden zullen bezoekers attenderen op de gewijzigde verkeerssituatie.

Meer ruimte ivm coronamaatregelen
Het weghalen van de paaltjes heeft ook een positieve werking op de 1,5 meter maatregel. In de Gentsestraat zijn de gedeelten voor voetgangers smal. Dit zorgt bij een toenemend aantal mensen voor een lastige situatie. Door er een winkelerf van te maken, krijgen de voetgangers meer ruimte.
Daarnaast wil het gemeentebestuur – onder voorwaarden – de horecasector tegemoet komen in deze voor hen lastige periode en openbare ruimte beschikbaar stellen voor het uitbreiden van terrassen.