Hulst investeert én spaart voor de toekomst

De Najaarsnota 2018 is voorhanden en laat zien dat de gemeente Hulst het financieel goed op orde heeft. Voor het jaar 2018 wordt een positief saldo verwacht van 100.000 euro. Daarnaast wordt er - door stortingen in de Algemene Reserve - gespaard voor eventueel mindere tijden of financiële tegenvallers. Ook het aantal investeringen is fors hoger dan de afgelopen jaren.

Positieve saldo
Het positieve saldo wordt onder andere behaald door extra inkomsten uit bouwleges. Ook is er een voordeel op de personeels- en ICT-kosten. Daarnaast waren een aantal bedragen in de begroting opgenomen als schatting. Deze bleken positiever uit te vallen dan ingeschat.
In de Najaarsnota zijn ook een aantal tegenvallers te constateren. Zo blijkt de Septembercirculaire van het Rijk voor de gemeente nadelig uit te vallen. Dit gaat om een bedrag van 560.000 euro. Ook bij het onderhoud van wegen en de openbare verlichting was sprake van hogere/extra kosten.

Extra reserves voor de toekomst
Ondanks de lagere uitkering van het Gemeentefonds heeft de gemeente Hulst ruimte om te sparen voor eventueel mindere tijden. Zo wordt in deze Najaarsnota een bedrag van 630.000 euro toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hiermee verstrekt de gemeente haar weerstandsvermogen.

Sociaal domein
Het sociaal domein is qua kosten het grootste programma binnen de gemeentebegroting. Het is verantwoordelijk voor ruim 40% van de totale lasten van de begroting. In dit programma worden onder andere de kosten voor WMO, participatie en jeugd verantwoord. Met name het onderdeel jeugd veroorzaakte meer kosten. De meerkosten waren ruim 575.000 euro. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de eerder opgebouwde reserve voor het sociaal domein. De gemeente hoopt echter nog op een vangnet van het Rijk voor deze tekorten.

Investeringen
Naar verwachting komen de investeringen van de gemeente Hulst in 2018 neer op 7,4 miljoen euro. De afgelopen drie jaar heeft de gemeente gemiddeld jaarlijks 3,9 miljoen euro aan investeringen gedaan. Voorbeelden van grote investeringen in 2018 zijn de bouw van de brede school in Sint Jansteen, de aankoop van bedrijfsgebouwen aan het Hof te Zandeplein in Kloosterzande, de aankoop en verbouwing van Den Dullaert, uitgaven in het kader van regionale Impulsgelden en de herinrichting en  het rioleringswerk in de Cloosterstraat in Kloosterzande en in de Julianastraat in Heikant.

De Najaarsnota 2018 wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Middelen van 29 november 2018. Het streven is om de Najaarsnota 2018 vast te stellen in de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018.