Hulst pleit voor Zeeuwsbrede stikstofreactie

     De gemeente Hulst is onaangenaam verrast door de forse stikstofopgave die in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) van de regering is vastgesteld voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Het gemeentebestuur ondersteunt de reactie van de provincie Zeeland op het PSN. Wij roepen op tot een Zeeuwsbrede reactie op de stikstofplannen van de regering.

Aangewezen gebieden
De regering bepaalde in het PSN eenzijdig per gebied de – in hun ogen - benodigde reductie van stikstof. De gebieden zijn op kaarten aangeduid. Deze roepen veel vragen op.
Door de regering zijn namelijk ook gebieden in het Natuurnetwerk Zeeland en Natura2000 aangewezen. De natuur in deze gebieden in onze gemeente is echter niet als stikstofgevoelig aangeduid. Hier is dan ook geen sprake van een overbelaste situatie door stikstof. Maatregelen om stikstof te verminderen zijn dan ook minder voor de hand liggend. Door nu maatregelen te nemen in dat natuurnetwerk, lijkt dat netwerk gelijk te worden geschakeld met de Natura2000 doelstellingen op het vlak van stikstof. Dat kan naar onze mening niet de bedoeling zijn. We zijn het daar dan ook niet mee eens.

Uit het buitenland
In onze gemeente is minimaal 70% van de stikstofuitstoot afkomstig uit het buitenland. De door de regering voorgestelde vermindering, resulteert dan ook niet in een noemenswaardige verbetering van de natuurgebieden.

Draagvlak
De opgave zoals die nu in het PSN is neergelegd voor onze gemeente, is niet realistisch en kan niet op draagvlak rekenen. De opgave werkt in dat verband ook niet bevorderend voor de maatregelen die we al hebben voorbereid. Ook baart de opgave in het PSN ons zorgen voor bijvoorbeeld de bouwmogelijkheden in de betreffende gebieden.

Het is tijd om Zeeuwsbreed onze zorgen - over zowel de aanpak als de inhoud – bij de regering neer te leggen.