Hulst sluit 2019 financieel goed af

De gemeente Hulst heeft haar financiën op orde. Dat blijkt uit de (concept) jaarcijfers 2019. Het overschot over 2019 komt naar verwachting uit op ruim 600.000 euro.

De reservepositie van de gemeente blijkt ook gezond. Het eigen vermogen is gegroeid. Het saldo van lang- en kortlopende schulden is verminderd. Daarnaast heeft de gemeente Hulst in 2019 voor ruim 2,8 miljoen euro aan investeringen gedaan. Het meeste werd gebruikt voor dorpshuizen, duurzaamheid én wegen & riolering. Het sociaal domein blijft financieel een zorgenkind. Bij deze terugblik op 2019 moet worden opgemerkt dat een aantal afrekeningen over 2019 nog niet definitief zijn. Hierdoor is ook de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Mee- en tegenvallers
Aan het overschot van ruim 600.000 euro liggen een aantal incidentele mee- en tegenvallers ten grondslag.
Voorbeelden van de meevallers waren de bijdragen vanuit het Rijk, de lagere rentelasten op financieringen en een aantal positieve afrekeningen bij gemeenschappelijke regelingen. Ook bij de verkopen van gronden was sprake van een financiële meevaller. Dit voordeel van circa 1,2 miljoen euro is gestort in de reserve.
Er waren ook incidentele tegenvallers. Hierbij valt de toevoeging aan de voorziening voor pensioenen het meest op. Deze is fors hoger dan geraamd. Dat heeft te maken met en verdere daling van rentestanden.

Toekomstige uitdagingen
Sinds 2015 heeft het Rijk meer taken op het gebied van het sociaal domein aan gemeenten toegewezen. Sinds dat jaar stijgen de uitgaven voor de gemeente Hulst – net als bij andere gemeenten – op dit gebied. Ten opzichte van 2015 is in 2019 bijna 3,5 miljoen euro meer uitgegeven. Daar staat tegenover dat de bijdragen vanuit het Rijk voor de uitvoering van deze taken sinds 2015 een dalende trend kennen. De afgelopen jaren heeft de gemeente deze tekorten kunnen dekken vanuit de in het verleden gevormde reserve sociaal domein. Eind 2019 bedraagt het saldo van deze reserve nog circa 1 miljoen euro. Wanneer de huidige trend zich blijft voortzetten, zal deze reserve sneller op zijn, dan oorspronkelijk voorzien. De gemeente Hulst is hierin niet uniek. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt een lobby bij het Rijk plaats om aanvullende bijdragen te krijgen voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein.
Naast de onzekerheden binnen het sociaal domein hangt ook de herverdeling van gemeentefonds als een donkere wolk boven de gemeente. Deze herverdeling vanuit het Rijk gaat in vanaf 2022. De gemeente Hulst verwacht dat zij hierbij een nadeelgemeente zal zijn.

Bestemming financieel overschot
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om het overschot 2019, na nog uit te voeren werkzaamheden, toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast is het college van plan om het geld in te zetten voor incidentele uitgaven naar aanleiding van de coronamaatregelen 2020. Hiervoor zal - indien nodig – ook nog een aanvullend deel van de reserves worden gebruikt.