Hulster gemeentebegroting 2021: onzekerheden? Ja. Ruimte voor investeringen? Absoluut!

De gemeentebegroting 2021 van de gemeente Hulst is klaar. Er zijn onzekerheden maar ook zeker ruimte voor investering.

De begroting is opgemaakt in voor iedereen onzekere tijden. Momenteel is het voor niemand duidelijk wat de impact van de huidige coronacrisis op korte en (middel)lange termijn zal zijn. De gemeente Hulst is hierop geen uitzondering. Daarnaast blijven er in het sociaal domein onzekerheden en zijn er op diverse onderdelen oplopende tekorten.

In de voorjaars-/perspectievennota 2020 stond al een doorkijk naar toekomstige jaren. Over die jaren werd een winstwaarschuwing afgegeven. Zo kwam het jaar 2023 uit op een structureel tekort van circa 255.000 euro. Daarbij was nog geen rekening gehouden met overige ontwikkelingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld herverdeling gemeentefonds, stijgende lasten voor Collectief Vervoer, oplopende tekorten bij Dethon, wensen ten aanzien van de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Hierdoor zou het tekort verder kunnen oplopen tot ruim 2,4 miljoen euro. Kortom, genoeg uitdagingen om dan toch tot een sluitende begroting te komen.

Financiële positie
Ondanks de genoemde ontwikkelingen en onzekerheden is de begroting 2021 opnieuw sluitend. Ook de meerjarenraming t/m 2024 is structureel in evenwicht. Het weerstandsvermogen blijft op peil. Ook de diverse financiële kengetallen staan op groen. Dit toont aan dat de gemeente haar financiën - voor nu en in de toekomst - op orde heeft én tegen een stootje kan.

Wat is er voor gedaan?
Ten opzichte van de voorjaarsnota zijn een aantal ombuigingsmaatregelen genomen. Er wordt bespaard op een aantal overheadslasten. Voor de kosten van de jeugdzorg, Wmo en participatie is afgesproken dat deze (bij elkaar opgeteld) niet de inkomsten vanuit het Rijk voor deze taakvelden zullen overschrijden. Daarnaast wordt de onroerende zaakbelasting (OZB) woningen gematigd verhoogd. Dat betekent tevens dat de geplande verhoging van het rioolrecht - los van prijsindexering - niet doorgaat. Daar waar mogelijk zijn ten slotte een aantal beleidsvoornemens in de “ijskast” geplaatst.

Is er dan geen ruimte voor investeringen?
Integendeel! Zo is aanvullend geld vrijgemaakt om te investeren in startgroepen voor peuters. Doel daarvan is om meer kinderen uit de grensdorpen op de basisschool in de gemeente Hulst te behouden. Ook voor onderwijs is een investering opgenomen voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om een investering van afgerond 7 miljoen euro. Onderzoeken hiervoor zijn volop gaande. Daarnaast is een budget beschikbaar voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne / carnavalsloods /gemeentewerkplaats in Kloosterzande. Voor de realisering van deze voorzieningen is een investeringsbedrag voorzien van circa 2 miljoen euro. Duurzaamheidsontwikkelingen zijn belangrijk. Ook daarvoor is weer geld in de begroting opgenomen. Verder worden momenteel de voorbereidingen getroffen om in 2021 het museum in ’s Landshuis te realiseren. Tot slot wordt het duurzaam investeringsprogramma zoals voor wegen, riool en de haven ongewijzigd gecontinueerd. Dit gaat om een investering van enkele miljoenen euro’s.

Onzekerheden in de toekomst?
Jazeker. Zo is onduidelijk wat de maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis op (middel-)lange termijn zal zijn en wat voor effect dit heeft op de financiële middelen van de gemeente. Het huidige kabinet heeft veel compenserende maatregelen genomen voor de korte termijn. Hoe het nieuwe kabinet op langere termijn hierin gaat handelen, is af te wachten. Naast de financiële gevolgen heeft het college van burgemeester en wethouders ook oog voor de maatschappelijke gevolgen voor inwoners, verenigingen en ondernemers. Binnen de gemeentelijke mogelijkheden wordt daar waar nodig ondersteuning geboden en passende maatregelen genomen.
Ook hangt de gemeente nog een herverdeling van het gemeentefonds boven het. De verwachting is dat de gemeente Hulst bij deze verdeling een nadeelgemeente wordt. Naar de impact hiervan is het momenteel nog gissen.

Besluitvorming
Besluitvorming over de gemeentebegroting 2021 wordt verwacht in de raadsvergadering van donderdag 12 november 2020.