Hulster gemeentebegroting 2022

Doordat er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, is de begroting 2022 de laatste begroting onder de huidige coalitie. Het coalitie-akkoord ‘de Kracht van Samen’ bevindt zich in een afrondende fase. De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de leefbaarheid binnen de kernen en de zorg rondom haar inwoners. De speerpunten uit het coalitie-akkoord zijn grotendeels uitgevoerd. Zo is de egalisatiereserve voor het Sociaal Domein in stand gehouden en waar mogelijk zelfs versterkt. Verder zijn tijdens de coronacrisis verenigingen/ondernemers pro-actief financieel ondersteund en zijn bouwinitiatieven voor woningen en overige voorzieningen binnen de mogelijkheden die er zijn ondersteund.

Financiële positie en investeringen
De gemeente zet in 2022 haar duurzaam financieel beleid voort. De gemeente investeert de kopende jaren flink in voorzieningen in kernen. Het gebouw van de scouting 't Jagertje in Hulst is verouderd en bevat asbest. Er komt een nieuw gebouw welke voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De investering bedraagt circa € 1,2 miljoen. In lijn met eerdere uitbreidingen van dorpshuizen wordt het dorpshuis "de Binnendéur" in Kloosterzande uitgebreid met een opslagruimte voor onder meer instrumenten van koninklijke harmonie St. Cecilia. Voor de huisvesting van het Voorgezet Onderwijs is vanaf 2023 een investering gepland. De daarbij behorende structurele laten zijn geraamd op € 225.000.

Duurzaamheid en klimaattransitie komt nóg nadrukkelijker op de agenda te staan. Binnen de mogelijkheden die gemeente Hulst heeft, wordt momenteel reeds geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen voor onder meer gemeentelijke gebouwen, gemeenschapshuizen en sportaccommodaties. Regionale initiatieven worden ondersteund en beheerplannen worden geactualiseerd onder meer in verband met klimaatmaatregelen.

De komende vier jaar wordt circa 25 miljoen euro geïnvesteerd in riolering en wegen, waarvan reeds 9 miljoen euro staat geraamd in 2022. Investeringen staan gepland in onder andere de kernen Kloosterzande, Vogelwaarde, Hulst, Kapellebrug en Hengstdijk.

Ondanks de voorgenomen forse investeringen kan er meerjarig een sluitende begroting worden gepresenteerd, waarin ook oog en financiële ruimte is voor de kwetsbare groep inwoners. Het begrotingssaldo voor 2022 wordt op circa € 21.000 geraamd.

Nieuwe wetgevingen en digitalisering
Het jaar 2022 staat in het teken van de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Inmiddels zijn de nodige voorbereidingen in gang gezet om (voorlopig) op 1 juli 2022 met beide wetten van start te kunnen gaan.
Op het gebied van de bedrijfsvoering en dienstverlening wordt landelijk de laatste jaren sterk ingezet op digitalisering. Komende jaren wordt digitalisering in toenemende mate de norm. Gemeente Hulst hecht echter grote waarde aan het persoonlijk contact zodat de ontwikkeling op digitaal gebied niet ten koste mag gaan van de minder digivaardige inwoner en/of ondernemer.

Woon- en bouwprojecten
Met de komst van de bioscoop in deelgebied 2 en de invulling van de deelgebieden 4 en 8 komt het plan Bierkaai in 2022 in de afrondende fase. Ook de realisering van het museum in 2022 draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het gehele gebied rondom de Bierkaai om te wonen, cultureel te verblijven en bourgondisch te genieten. In 2022 zetten we verdere stappen in de realisering van nieuwbouwlocaties, waarbij Hof te Zandeplein in Kloosterzande en Groote Kreek II in Hulst op dit moment het meest in het oog springend zijn. Bouwmogelijkheden binnen kernen worden binnen de door de provincie Zeeland gestelde kaders verder bezien en met een positieve grondhouding beoordeeld.

Kosten Sociaal Domein en Herijking Gemeentefonds
De uitgaven ten aanzien van het Sociaal Domein, en dan met name de kosten binnen de Jeugdzorg, blijven voor de gemeente een zorgenkind. Deze uitgaven vertegenwoordigen circa 1/3 van de totale begroting. De toezegging vanuit het Rijk voor incidentele middelen ter compensatie van de lasten verbonden aan de Jeugdzorg geeft enig financiële ademruimte. Echter, voorlopig zijn deze middelen incidenteel en blijven er onzekerheden voor de toekomst.
Tot slot hangt ook de herijking van het gemeentefonds nog boven de markt. Volgens de laatste onderzoeken is de gemeente hierbij een voordeelgemeente. Besluitvorming hierover door het Rijk heeft echter nog niet plaatsgevonden. Het verwachte resultaat van de herijking is hierdoor nog niet meegenomen in de begroting 2022.

Besluitvorming
Besluitvorming over de gemeentebegroting 2021 wordt verwacht in de raadsvergadering van donderdag 11 november 2020.