Hulster toekomstplannen wonen met zorg

De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zichzelf ergens thuis kan voelen. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. De gemeente Hulst vindt het belangrijk om hiervoor een toekomstplan te hebben, een zogenaamde Woonzorgvisie.

Meedenken en -werken
Om een goed plan te maken is het belangrijk dat veel verschillende mensen en organisaties meedenken. Dat is gebeurd bij het maken van dit plan. Veel partijen hebben meegedacht, waaronder zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, huisartsen en de adviesraad sociaal domein. Ook de inwoners van de gemeente Hulst zijn gevraagd om ideeën aan te dragen. Dat gebeurde in de vorm van een enquête in november 2020. Hoe wilt u (later) wonen? Die vraag stond daarbij centraal.

Rekening houden met
De komende jaren krijgt de gemeente Hulst minder geld van de rijksoverheid voor wonen, zorg en welzijn. Daarmee is rekening gehouden in het plan. Ook is rekening gehouden met het zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in de gemeente.

Wat staat er in het plan?
In het plan wordt een actueel beeld gegeven van de verschillende doelgroepen met hun behoefte op het gebied van wonen, welzijn en zorg, het huidige aanbod en de knelpunten in de gemeente Hulst. De trends en ontwikkelingen in wonen en zorg komen aan bod én er wordt een blik op de toekomst gegeven. Waar is behoefte aan? Hoe geven we dat op een duurzame manier vorm?
Op basis daarvan zijn vervolgens verschillende ambities op een rijtje gezet. Die zijn onderverdeeld in drie categorieën:   

1. vastgoed & wonen
2. organisatie zorg & welzijn
3. Samenwerking


De woonzorgvisie is voor alle partijen die in de gemeente Hulst actief zijn dé leidraad voor de toekomst. Ook biedt het plan handvatten om bij nieuwe initiatieven de juiste afwegingen te kunnen maken.
Het plan is bedoeld als leidraad voor de periode tot en met 2030. Er komt ook nog een overzicht met wat er in welk jaar belangrijk is om te doen en wat er moet gebeuren om de ambities uit de woonzorgvisie te bereiken. Bij dat overzicht worden ook de kosten van de verschillende acties aangegeven. De mensen en organisaties die hebben meegedacht over de woonzorgvisie en ideeën hebben aangedragen worden ook hierbij weer betrokken.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Hulst voor de Woonzorgvisie vast te stellen. De raadscommissie Samenleving buigt zich tijdens haar vergadering van woensdag 31 maart 2021 over het plan.