Najaarsnota gemeente Hulst sluit positief af

De najaarsnota van de gemeente Hulst sluit af met een positief saldo van € 96.000. Eerder dit jaar ging de gemeente in de perspectievennota van juli 2020 nog uit van negatief begrotingssaldo van € 94.000.

In de najaarsnota zijn de inkomsten en uitgaven verwerkt tot eind september 2020, inclusief ontvangen rijksmiddelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Los van de coronacrisis heeft de gemeente Hulst tot op heden de investeringen gedaan die voorgenomen en noodzakelijk waren. Ook de bedrijfsvoering en dienstverlening zijn voortgezet, al was het wel in gewijzigde vorm. De investeringen die hiervoor noodzakelijk waren, zijn in de najaarsnota verwerkt. Voor sommige begrotingsposten zijn minder uitgaven gedaan dan oorspronkelijk begroot. Ook dit is in de najaarsnota verwerkt.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een turbulent jaar dat grotendeels werd gekenmerkt door de coronacrisis. Ook de gemeente Hulst merkt de maatschappelijke en economische gevolgen van deze crisis. Met de najaarsnota wordt vooruitlopend op de uiteindelijke afsluiting van het jaar al een eerste terugblik gedaan. Evenals de eerdere perspectievennota is ook in de najaarsnota de invloed van de coronacrisis zichtbaar.

De najaarsnota wordt op 3 december 2020 in de raadscommissie besproken en op 17 december 2020 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.