Nieuw subsidiebeleid vanaf 2021

Tijdens haar vergadering van woensdag 24 juni 2020 buigt de raadscommissie Samenleving zich over de nieuwe subsidieregels van de gemeente Hulst.

Het geactualiseerde subsidiebeleid bestaat uit een vernieuwde Algemene subsidieverordening en een zestal nieuwe subsidieregelingen. In die zes subsidieregelingen staan een aantal algemene beleidsuitgangspunten centraal. Denk daarbij aan eigen kracht, vraaggericht, inclusieve samenleving, samenwerking tussen organisaties en concrete meetbare prestaties.

In het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan de actualisatie van het subsidiebeleid voor de gemeente Hulst. Dat was hard nodig, want het huidige subsidiebeleid dateerde van de herindeling in 2003.
In april/mei 2020 lagen de concept documenten van het nieuwe subsidiebeleid ter inzage. Gedurende zes weken werden verenigingen, instellingen en organisaties in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze documenten. Tevens vond op 14 mei 2020 een digitale informatiebijeenkomst plaats. Een grote groep organisaties en instellingen namen daaraan deel.

Het is de bedoeling om de definitieve documenten van het nieuwe subsidiebeleid op 9 juli 2020 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Na deze besluitvorming vindt de invoering van het nieuwe subsidiebeleid plaats. Gedurende de zomervakantie worden hiervoor de voorbereidingen getroffen. Kort na de vakantie volgen bijeenkomsten (wellicht deels digitaal) om verenigingen, instellingen en organisaties goed voor te lichten over de wijze waarop voor het jaar 2021 de subsidieaanvraag moet worden ingediend.