Nieuwe fase gebiedsontwikkeling Perkpolder

Eind 2018 is de Gebiedsontwikkeling Perkpolder een nieuwe fase ingegaan. Voor de kerst werd een koop- en ontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen Hulst aan Zee BV (HAZ) en Perkpolder Beheer BV, waarvan de gemeente Hulst enig aandeelhouder is. Door het sluiten van deze overeenkomst is het totale projectgebied Perkpolder aan HAZ verkocht. Volgens deze overeenkomst worden de betreffende gronden tussen 2021 en 2028 gefaseerd betaald en geleverd.

Masterplan in de maak
In 2019 is HAZ aan de slag gegaan met het opstellen van een zogenaamd masterplan. In dit plan moet duidelijk worden op welke manier de beoogde functies (jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen) worden ingepast in het plangebied. Ook moet het plan aantonen hoe deze functies een sociaaleconomische impuls geven aan het noordelijk deel van de gemeente Hulst. Die sociaaleconomische impuls is namelijk het doel dat de gemeente nastreeft sinds in 2003 de veerdienst Kruiningen-Perkpolder uit de vaart werd genomen.
Het geldende bestemmingsplan maakt de beoogde gebiedsontwikkeling mogelijk. HAZ heeft een uitgebreid team van ontwerpers ingeschakeld. Dat team is met deze opgave in de weer. Dat gaat in goed overleg met de gemeente. De planning is erop gericht dat het masterplan in de zomer 2019 wordt opgeleverd.

Als het masterplan voorhanden is, moet het aanvragen van de eerste vergunningen worden voorbereid. Na het verlenen en onherroepelijk worden van deze vergunningen worden de eerste gronden geleverd en betaald. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling kan dan beginnen. Het streven is om begin 2021 een start te maken. Over circa tien jaar moet het project dan volledig zijn gerealiseerd.

Communicatie
Eind 2018 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er tijdig met belanghebbenden moet worden gecommuniceerd over de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Het is zeker de bedoeling om daar in de komende fase gevolg aan te geven. Er wordt gewerkt aan een procesbeschrijving, waarin verschillende communicatiemomenten worden opgenomen.

Organisatiestructuur aangepast
Nu de Gebiedsontwikkeling Perkpolder een nieuwe fase is ingegaan, heeft de gemeente besloten om ook de organisatiestructuur van het project aan te passen. Concreet betekent dit dat er een nieuwe tweehoofdige directie van Perkpolder Beheer BV is aangesteld. De functies van algemeen directeur en financieel directeur worden daarbij ambtelijk ingevuld. Van de huidige, extern ingehuurde projectdirecteur wordt op 1 april 2019 afscheid genomen. Doel van deze veranderingen is om projectaansturing en bestuurlijke besluitvorming meer te integreren in de gemeentelijke organisatie.

Het gemeentebestuur is tevreden over de huidige gang van zaken bij de Gebiedsontwikkeling Perkpolder. Er is vertrouwen in dat het eindresultaat een nieuwe ruimtelijke impuls zal geven aan het noordelijke gedeelte van de gemeente Hulst.