Regeling tegemoetkoming Corona verenigingen en stichtingen

De gemeente Hulst geeft verenigingen en stichtingen die te lijden hebben als gevolg van de coronamaatregelen een financieel ‘steuntje’ in de rug. De meeste verenigingen en stichtingen ontvangen, mede op grond van een bestaande subsidierelatie, een financiële tegemoetkoming. Deze verenigingen en stichtingen krijgen automatisch deze tegemoetkoming. De hoogte ervan kan afhankelijk zijn van het leden- of inwoneraantal. Daarnaast mogen de over 2020 verstrekte subsidies behouden mogen blijven zonder dat hiervoor getoetst wordt of de vereiste prestatie is geleverd.

De tegemoetkoming, inclusief het behoud van de subsidie 2020, is niet bedoeld als volledige compensatie van de geleden financiële schade. De gemeente hoopt met deze tegemoetkoming, in combinatie met de diverse landelijke regelingen, de grootste financiële klappen op te kunnen vangen.

Verenigingen en stichtingen die in eerste instantie niet in deze regeling zijn opgenomen, kunnen bij de gemeente alsnog een beroep op compensatie. Vereiste hierbij is wel dat aangetoond wordt wat de financiële schade als gevolg van corona is.

Bij aanvang van de coronacrisis zijn een groot aantal verenigingen en stichtingen binnen de gemeente Hulst geconfronteerd met maatregelen waardoor zij genoodzaakt waren om hun activiteiten te staken of in andere vorm voort te zetten. Naast het feit dat de sociale verbindende functie van verenigingen en stichtingen hierdoor verdween, had en heeft dit ook financiële gevolgen. Het Rijk heeft landelijke compensatiemaatregelen genomen waar organisaties zonder tussenkomst van de gemeente een beroep op kunnen doen. Ook zijn er door het Rijk middelen aan gemeenten ter beschikking gesteld om deze in te zetten ter bestrijding van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast heeft de gemeente Hulst een bedrag uit eigen middelen beschikbaar gesteld voor een calamiteitenfonds.

De regeling wordt op 3 december 2020 in de raadscommissie besproken en op 17 december 2020 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een positief besluit ontvangen de betrokken verenigingen en stichtingen bericht over de tegemoetkoming.