Reijnaertcollege Hulst op één locatie

Om een goed en volwaardig onderwijsaanbod aan onze jeugd aan te kunnen blijven bieden, is het behoud van het voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst noodzakelijk. Dat is vooral ook belangrijk voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van Hulst de afgelopen tijd nauw samengewerkt met het bestuur Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. In gezamenlijkheid zijn zij gekomen tot het standpunt dat één locatie in Hulst het beste is voor de toekomst van het onderwijs in Hulst. Nieuwbouw bij de huidige locatie aan de Zoutestraat stelt het Reynaertcollege in staat haar onderwijskundige en financiële uitdagingen aan te kunnen. 

Onderzoek met oog op leerlingenprognose
Het Reynaertcollege biedt onderwijs aan op vwo, havo en vmbo niveau. Het vmbo onderwijs vindt momenteel grotendeels plaats op de Gildenstraat. Het overige onderwijs is op de locatie aan de Zoutestraat.
Aan de hand van de leerlingenprognose, die uitgaat van een dalende trend - van ruim 1.100 leerlingen in 2021 naar 1.000 leerlingen in 2029 - is gestart met een huisvestingsonderzoek. Bij het onderzoek is gekeken naar onder andere uitstraling, bouwkundige staat, onderwijskundige staat, exploitatie, binnenmilieu en veiligheid. Geconcludeerd is dat het gebouw aan de Zoutestraat goed scoort op basis van de beoordeelde waarden. Het gebouw aan de Gildenstraat scoort slecht op die waarden.
De schoolgebouwen zijn berekend op 1.600 leerlingen en daarom is er nu al sprake van leegstand op de huidige locaties. Het advies is dan ook te kiezen voor de unilocatie aan de Zoutestraat.

Toekomst
De ambitie is dat er in de toekomstige situatie één Reynaertcollege is aan de Zoutestraat. Nieuwbouw wordt voorzien tegen het bestaande gebouw, aan de noordoostzijde van het bestaande gebouw. Alle gebouwgebruikers komen op één centrale plek het gebouw binnen. De bedoeling is dat de nieuwbouw openheid uitstraalt. De vakken worden qua ruimte geclusterd. Dit zorgt er voor dat alles, ook op een grote school, overzichtelijk blijft en dat leerlingen elkaar ontmoeten. Een apart onderdeel is het gymonderwijs. Op basis van de leerlingenaantallen is er behoefte aan drie gymlokalen. Dit zou betekenen dat er één extra nodig is. In goed overleg met het schoolbestuur wordt nog nader bekeken hoe kan worden voorzien in deze behoefte.

Kosten, besluitvorming & planning
Om de plannen uit te voeren is in totaal 8,5 miljoen euro nodig. Daarvan is 1,5 miljoen voor de aanpassing van het huidige gebouw aan de Zoutestraat en 7 miljoen voor de nieuwbouw vmbo  aan de Zoutestraat. Hierbij zijn de verduurzaming van het huidige gebouw en de mogelijke nood aan een extra gymlokaal niet meegenomen.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de realisatie van een unilocatie aan de Zoutestraat in Hulst en daarvoor de benodigde gelden beschikbaar te stellen. De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Samenleving op woensdag 1 december 2021. Het is de bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 16 december 2021.

De realisatie en ingebruikname van de nieuwbouw aan de Zoutestraat is midden 2025 voorzien. Tot die tijd trekt de gemeente samen op met het schoolbestuur.

Herontwikkeling locatie Gildenstraat
In de nieuwe situatie wordt de onderwijslocatie aan de Gildenstraat overbodig. Dit geeft mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Gedacht wordt aan een woonmogelijkheden. Dit  moet nog verder worden onderzocht.