Samen op weg naar kindcentrum in Dullaertwijk Hulst

Op 22 maart 2022 hebben vier partijen een verklaring ondertekening, waarin zij de intentie uitspreken om een kindcentrum te realiseren in de Dullaertwijk in Hulst. Die vier partijen zijn: de gemeente Hulst, Elevantio (organisatie voor basisonderwijs), Kinderopvangorganisatie De Tivoli en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

Met als doel
De vier partijen gaan inhoudelijk met elkaar samenwerken om de ontwikkelkansen van kinderen te versterken. Daarnaast willen zij de kansengelijkheid bevorderen. Het streven is om kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar een doorgaande ontwikkellijn te bieden. Ook moet de realisatie van het kindcentrum de leefbaarheid, de sociale samenhang én Hulst als aantrekkelijke vestigingsregio,  versterken.

Veilig en inclusief centrum
Het nieuwe kindcentrum moet er voor zorgen dat ieder kind een veilige plaats vindt binnen het  centrum. Het centrum is een inclusief centrum. Inclusie gaat uit van een cultuur van gelijke kansen en van het idee dat alle mensen, met al hun verschillen, bijdragen aan een vreedzame, welvarende samenleving. In een inclusief kindcentrum horen alle kinderen erbij en alle kinderen doen mee.

De partijen benadrukken het belang van een sterke pedagogische omgeving, waarbij het kind voldoende ruimte, tijd, vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgt om zichzelf en de wereld te ontdekken en te ervaren. Daarbij krijgt het kennis en kunde over die wereld aangereikt.

Verbindingen
Van belang in het centrum is een sterke verbondenheid. Die verbondenheid geldt niet alleen tussen de professional en het kind, de kinderen onderling, het team onderling en ouders, maar juist ook met (jeugd)zorgorganisaties, sociaal-maatschappelijke partners en cultuur- en sportverenigingen.
De focus ligt in het kindcentrum op de relatie en de ontwikkeling van het kind in de groep en in de gemeenschap.

Volgende stap
De ondertekening van de intentieverklaring houdt in dat de deur open staat voor de volgende stap. Die stap is het samen onderzoeken op welke manier het realiseren van dit kindcentrum haalbaar is.