Strategie: Hoe omgaan met klimaatverandering?

In Zeeland is een plan opgesteld over het omgaan met de klimaatverandering. Dat plan heet “Klimaatadaptatiestrategie Zeeland” (KasZ). Alle betrokken partijen wordt nu gevraagd in te stemmen met dit plan. Zo ook het gemeentebestuur van Hulst.

Veranderend klimaat in Zeeland
Het klimaat verandert; ook in onze provincie en onze gemeente. Straten staan soms blank na hevige regenbuien. Boeren hebben schade door langdurige droogte en gebrek aan zoetwater. De natuur verandert, doordat de seizoenen verschuiven. Stilzitten en afwachten is geen optie meer.
Daarom is in Zeeland een regionale klimaatadaptatie strategie opgesteld. Dat hebben de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de Zeeuwse gemeenten samen gedaan. Ook diverse maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt.

Regionale afspraken
Met de klimaatadaptatiestrategie Zeeland maken we regionaal afspraken over hoe wij het veranderende klimaat het hoofd willen bieden. Een goede samenwerking is daarbij van groot belang. Met het vaststellen van de Zeeuwse strategie door alle betrokken partijen, wordt de laatste stap gezet om over te gaan tot uitvoering van nodige maatregelen. Bij de strategie hoort ook een uitvoeringsagenda. De maatregelen kunnen ook vaak op een slimme manier en op veel fronten een meerwaarde geven.

Gevolgen voor gemeentelijk beleid
De Klimaatadaptatiestrategie Zeeland heeft gevolgen voor gemeentelijke beleid. Denk maar aan bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het rioleringsplan. Maar ook heeft het gevolgen voor het invullen van projecten, evenementen, nieuwe ontwikkelingen en het beheer van gemeentelijke eigendommen. Dat integreren gaat stapsgewijs.

Besluitvorming
De Klimaatadaptatiestrategie Zeeland wordt nu voorgelegd aan de Raadscommissie Ruimte. Die vergadert op dinsdag 2 november 2021. Het streven is om het plan in de gemeenteraads-vergadering van 11 november 2021 vast te stellen.

NB: Klimaatadaptatie is één van de aspecten van duurzaamheid. Bij de uitvoering wordt ook rekening gehouden met andere aspecten van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld de energietransitie en een circulaire samenleving.

 

Zeeland verandert mee