Tevredenheid bij inwoners over WMO-ondersteuning

De kwaliteit van de in 2020 in de gemeente Hulst geboden Wmo-ondersteuning was goed. Cliënten weten steeds beter waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en voelen zich serieus genomen. Ook de snelheid waarmee onze inwoners worden geholpen is nog verder verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Over het algemeen zijn de Wmo-cliënten zeer tevreden over de geboden Wmo-ondersteuning.
Dit alles blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers. Hiermee kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deel blijven nemen aan de maatschappij.

Onderzoek
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek gedaan. Doel van het onderzoek is om de Wmo- ondersteuning verder te verbeteren.
Inwoners die hulp of ondersteuning kregen via de Wmo ontvingen een vragenlijst. In totaal werden er ruim 900 vragenlijsten verstuurd. De respons was goed. Deze lag met 52% hoger dan vorig jaar (43%).
Er is onder andere gevraagd of men snel is geholpen, of gebruik werd gemaakt van een cliëntenondersteuner, hoe men de kwaliteit van de ondersteuning ervaart en of deze aansluit bij  de ondersteuningsbehoefte.
Het onderzoek werd voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt door ZB/Planbureau Zeeland.

Positieve resultaten
Ruim 90% van de cliënten voelde zich serieus genomen door de medewerkers. Dat was in 2019 ook zo. 78,8% van de cliënten gaf aan snel te zijn geholpen. Dat was het jaar er voor circa 75%.
Mensen vonden de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed (88%). Ook wat betreft kwaliteit houden we het niveau goed vast. Ook in 2019 was dat circa 88%.
79,8% van de ondervraagden vindt dat zij met de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben gekregen. Dat is een iets hoger percentage dan in 2019 (77%).
Al bij al concluderen we dat de tevredenheid over de Wmo-hulp groot is. En dat deze tevredenheid in stand wordt gehouden en op punten zelf iets groeit.