Toekomst voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen

In Zeeuws-Vlaanderen bereiden de drie gemeenten in gezamenlijkheid nieuw beleid voor woonwagen- en woonwagenstandplaatsen voor.

Aanleiding
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep vormen met een eigen culturele identiteit, die bescherming van de overheid verdient. Er is geoordeeld dat het beleid van gemeenten die ernaar streven het aantal standplaatsen tot nul te reduceren – het zogenaamde uitsterfbeleid – in strijd is met het grondwettelijke recht op gelijke behandeling.
Naar aanleiding van onder andere de uitspraak van het Europees hof voor de Rechten van de Mens heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid uitgebracht. Dit beleidskader maakt een heroriëntatie op het door de gemeenten gevoerde beleid noodzakelijk. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten trekken hier gezamenlijk in op. Daar waar mogelijk wordt gekozen voor een regionale aanpak en daar waar nodig wordt gekozen voor een lokale aanpak. Daarom is het beleid niet bij alle drie de gemeenten identiek.

Nieuw beleid
In het concept beleid voor de gemeente Hulst komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
•    Inbedding van het woonwagenbeleid in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;
•    Registratie van belangstellenden voor een standplaats;
•    Wijze waarop de behoefte aan standplaatsen is vastgesteld;
•    Inspanningsverplichting voor de realisering van voldoende standplaatsen;
•    Wijze waarop de toewijzing van standplaatsen plaatsvindt;
•    Hoe wordt omgegaan met verzoeken om een huurwoonwagen te verstrekken; standplaatsen worden verhuurd en er worden geen huurwagens aangeboden;

Vervolgproces
Het streven is om het nieuwe beleid in juni 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna wordt het beleid ter inzage gelegd. Betrokkenen kunnen dan zienswijzen naar voren brengen. Vervolgens wordt het nieuwe beleid – al dan niet in aangepaste vorm - ter definitieve besluitvorming opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.