Transitievisie warmte aangeboden aan gemeenteraad

Iedere gemeente moet voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) opstellen. Hierin is opgenomen welke route de gemeente volgt richting aardgasvrije wijken. Ook de gemeente Hulst heeft een TVW opgesteld. De commissie Ruimte bespreekt deze TVW op 30 november 2021. De gemeenteraad stelt vervolgens op 16 december 2021 de Transitievisie Warmte vast.

In de TVW zijn alle dorpen, wijken en buurten onderzocht op hun kansen voor een toekomst zonder aardgas. We hebben per buurt een pad uitgestippeld waarin staat welke stappen gezet kunnen worden. Een overgrote meerderheid van de wijken en dorpen in Hulst gaat voorlopig niet van het aardgas af. Wel de gemeente inspelen op de natuurlijke momenten van woningeigenaren om al stappen te zetten met isoleren en verwarmen met lagere temperaturen. Naast de visie is een uitvoeringsstrategie voor de komende twee jaar opgenomen. Raadsleden, inwoners en bedrijven zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen. De komende jaren wordt gewerkt aan wijkuitvoeringsplannen. Per wijk onderzoekt de gemeente de technische en financiële haalbaarheid om te komen tot aardgasvrij wonen. Ook bij deze plannen worden raadsleden, inwoners en bedrijven betrokken.

De gemeente heeft in de transitie naar aardgasvrij een regierol. Hiervoor is capaciteit en budget nodig. Op dit moment loopt vanuit de VZG en VNG een lobby om hiervoor een (structurele) rijksbijdrage te vragen. De gemeente Hulst ondersteunt deze lobby.