Verandering in het Zeeuws-Vlaamse leerlingenvervoer

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn van plan om vanaf 1 januari 2022 het leerlingenvervoer op een aantal punten aan te passen. De drie gemeenteraden besluiten hierover in oktober.

Uitgangspunten ongewijzigd
De uitgangspunten blijven ongewijzigd. Dat zijn:  
-    taxivervoer is alleen aan de orde als ander vervoer niet mogelijk is;
-    wanneer een kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, gebeurt dit
-    de gemeente bekostigt alleen vervoer naar de dichtstbijzijnde school waar een kind terecht kan.

Nieuw
Nieuw in het voorstel zijn de invoering van het vervoersontwikkelplan en de versobering van het leerlingenvervoer naar Vlaanderen. Voor kinderen en ouders die voor dit schooljaar leerlingenvervoer toegekend hebben gekregen, verandert er niets. Nu niet en de komende jaren niet.

Aanleiding & onderzoek
Aanleiding voor de veranderingen zijn de kostenstijging van het leerlingenvervoer ten opzichte van 2019 en de nieuwe regels vanuit het Rijk. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer en de Gemeentelijke Vervoerscentrale zochten daarom afgelopen periode naar mogelijkheden om de kosten van het leerlingenvervoer te verminderen én de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. De conclusie is, dat deze mogelijkheden beperkt zijn. Dat is zo omdat we in Zeeuws-Vlaanderen nu eenmaal te maken hebben met grote afstanden naar de voor kinderen dichtstbijzijnde scholen.

Plan voor het vervoer
De eigen verantwoordelijkheid van ouders en de zelfredzaamheid van leerlingen is belangrijk. Daar werd al op aangestuurd. Dit breiden we vanaf 2022 uit. Bij kinderen vanaf tien jaar wordt - in overleg met het kind, de school en de ouders - een individueel vervoersontwikkelplan opgesteld. Dit plan gaat uit van het leren zelfstandig(er) reizen met het openbaar vervoer; al dan niet met begeleiding. We kijken samen met de leerling, ouders en het onderwijs hoe we kinderen hier het beste bij kunnen helpen/begeleiden.

Versobering vervoer naar Vlaanderen
Het leerlingenvervoer naar Vlaanderen wordt versoberd. Het vergoeden van het (taxi)vervoer naar Vlaamse scholen is niet wettelijk verplicht. In de nieuwe regeling wordt voorgesteld om in principe alleen nog een vergoeding te verstrekken vanaf het huisadres tot aan de grens. Dit geldt voor leerlingen waarvoor in Nederland niet dichterbij een school voor speciaal onderwijs is. De gemeenten hanteren hierbij een ruimhartig overgangsbeleid. Alle kinderen die al recht hadden, behouden dit. Uiteraard wordt ook hierbij gekeken naar zelfstandigheid. Ook vragen we redelijkerwijs inzet van ouders. Dat verandert niet.

Wat is leerlingenvervoer?
Leerlingen gaan normaal gesproken op eigen gelegenheid naar school. Als de dichtstbijzijnde toegankelijke school te ver van huis ligt of als de leerling door ziekte, handicap of gedragsproblemen niet zelf kan gaan, kan de leerling in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Het is ook mogelijk dat ouders een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar school.
In Zeeuws-Vlaanderen werken de drie gemeente samen op het gebied van leerlingenvervoer. Zij hebben daarbij dezelfde regels. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken beoordeelt de aanvragen.

Besluit
De gemeenteraden van de gemeenten Hulst en Terneuzen besluiten op donderdag 7 oktober 2021 over de nieuwe regels. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis besluit binnenkort of zij ook deze nieuwe regels aan hun gemeenteraad gaan voorleggen. Besluitvorming is dan in de raadsvergadering van donderdag 21 oktober 2021.
Als de besluitvorming in de gemeenteraden is afgerond, krijgen de ouders die leerlingenvervoer toegekend hebben gekregen, informatie over de gevolgen van de nieuwe regels.