Verpachting landbouwgrond Vogelwaarde

De gemeente Hulst heeft een tweetal agrarische percelen in eigendom, die ze voor het jaar 2020 in geliberaliseerde pacht zal uitgeven. Het gaat om twee percelen aan het Bossepad te Vogelwaarde. Bent u agrariër en wilt u deze gronden in 2020 pachten, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Geïnteresseerden kunnen een schriftelijke bieding uitbrengen. De bieding moet op vrijdag 6 december 2019 vóór 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente Hulst.

Toewijzingscriteria / pachtvoorwaarden zijn:
•    De gunning gaat naar de hoogste bieder. Dat gebeurt uiterlijk vrijdag 13 december 2019.
•    De pachter heeft zijn hoofdberoep in de landbouw.
•    De pachter is voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te pachten percelen.
•    De pachter conformeert zich aan de relevante artikelen inzake het pachtrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
•    Bij de gronden horen geen quota of rechten.

De percelen zijn kadastraal als volgt bekend: gemeente Hontenisse, sectie O, nummers 338 ged. en 1535 ged.. De percelen zijn respectievelijk circa 4.81.49 ha en circa 1.96.80 ha groot. In totaal is het irca 6.78.29 ha.
De nieuwe pachtperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Voor verdere inlichtingen kan contact worden opgenomen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114.

Situatietekening