Visie op toekomst Dullaertwijk

Voor woonwijk Den Dullaert in Hulst is een visiedocument opgesteld. Hierin zijn de huidige organisaties, ambities, kansen, staat van de accommodaties en financiën inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan is een visie voor de toekomstbeeld voor deze woonwijk gemaakt. De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 27 november 2019 over dit visiedocument.

Wat vooraf ging
De Dullaertwijk verdient een impuls. Dat vindt het gemeentebestuur van Hulst. Daarom is sinds het najaar van 2017 onderzoek gedaan. Er is in gezamenlijkheid gekeken naar de voorzieningen in de Dullaertwijk. Met de maatschappelijke partners uit de wijk is samengewerkt door middel van één op één gesprekken en plenaire sessies. Hieruit is een toekomstbeeld ontstaan. Aan hand hiervan kan de gemeente de komende jaren – samen met de betrokken organisaties - verder bouwen aan de voorzieningen in de Dullaertwijk.
In de wijk is een grote diversiteit aan sport-, onderwijs-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen en –accommodaties. Deze zijn allemaal op korte afstand van elkaar gelegen in de wijk.|

Doel van de visie
Het doel is dat beter met elkaar wordt samengewerkt en dat de verschillende organisaties elkaar beter weten te vinden. Beschikbare ruimten moeten daaraan bijdragen. Wat betreft het beheer en de exploitatie van de verschillende voorzieningen wordt gekeken hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden benut.

Kern van de visie
Kern van de visie is dat er door clustering en verbinding een soort “campus” ontstaat, die functioneert als natuurlijke en aantrekkelijke ontmoetingsplaats, voor de buurt en alle bezoekers (sporters, scholieren). Het toekomstbeeld voorziet onder andere het volgende:

-    Voortgezet onderwijs blijft gecentreerd op haar huidige locatie aan de Zoutestraat. Door aanpassing van de ruimtelijke indeling en inhoudelijke samenwerking ontstaat een betere verbinding met de sportclubs.
-    Basisonderwijs blijft in eerste aanleg op haar huidige locaties. Leegstand wordt ingevuld met overige kindfuncties (kindvoorzieningen van 0 tot 12 jaar). Op langere termijn (+15 jaar) kan worden toegewerkt naar geclusterde nieuwbouw voor beide scholen en kindvoorzieningen.
-    Het huidige complex Den Dullaert - met onder andere sport- en tennishal - blijft behouden. Na renovatie is het gebouw voldoende ge-update om te blijven functioneren voor de functies sport, maatschappelijk en zorg & welzijn.
-    Voor het gebouw van de voormalige Regenboogschool wordt sloop voorgesteld. De verschillende functies die daar gehuisvest zijn, kunnen onderdak krijgen in andere accommodaties, zoals Den Dullaert.
-    De Piet Lossiehal wordt gesloopt.
-    De sportkantines worden behouden. Doel is de inzet te verbeteren ten behoeve van andere maatschappelijke partners in combinatie met Den Dullaert.
-    Het gebruik van de sportvelden wordt geoptimaliseerd; onder andere door het onderwijs en andere kindvoorzieningen er gebruik van te laten maken.
-    Verwacht wordt dat op termijn de accommodaties van de Young Ones en het Rode Kruisgebouw niet meer voldoen en dat deze wellicht worden opgeheven. De functies die er nu aanwezig zijn, kunnen dan onderdak vinden in een andere accommodatie.

Dit visiedocument zal in de toekomst fungeren als vertrekpunt bij ontwikkelingen in de wijk. Er is geen afzonderlijk uitvoeringstraject gekoppeld aan dit visiedocument.