Voorjaarsnota Hulst 2021

De voorjaarsnota van de gemeente Hulst toont een negatief saldo van 116.000 euro. Maar er is wel ruimte voor investeringen. Ook worden de effecten van de coronapandemie gecompenseerd.

Oorzaak
Het negatief saldo komt door een aantal incidentele uitgaven. Zo moet er meer worden gereserveerd voor onder andere het onderhoud van groen en wegen, voor ongediertebestrijding en voor samenwerkingsverbanden. Ook wordt dit jaar extra geld voorzien voor het onderhoud en de verduurzaming van ’s Landshuis, voor diverse activiteiten op het gebied van cultuur, voor sportaccommodaties en dorps- en gemeenschapshuizen en voor duurzaamheidsinitiatieven van de dorps- en wijkraden.

Coronabudget
Ook zijn er financiële gevolgen door de coronapandemie. Zo worden er minder parkeeropbrengsten verwacht. Ook is extra geld nodig voor schuldhulpverleningen. Veder is er weer geld vrijgemaakt voor de inzet van verkeersregelaars/coronacoaches. Het in verband met corona extra gekregen geld van de Rijksoverheid is gereserveerd. Dat blijft beschikbaar voor eventuele latere financiële gevolgen.

Toekomst
In 2021 is al geld vrijgemaakt voor de financiële effecten van corona. Daarnaast blijft in de reservepot een behoorlijk deel over om ook nog toekomstige extra kosten te kunnen betalen.
De financiële herijking van het gemeentefonds ligt voor ons en mag niet worden vergeten. De eerste indicaties daarvan zijn voorzichtig positief; althans gunstiger dan vooraf werd gedacht. Dit zijn echter wel voorlopige indicaties, die nog afhankelijk zijn van verder onderzoek door de Rijksoverheid.

Ook de uitgaven Jeugdzorg blijven een zorgenkindje. De Rijksoverheid heeft voor 2021 en 2022 incidenteel extra geld beschikbaar gesteld. Dit geld kan worden gebruikt om de huidige tekorten te dekken. Een structurele oplossing is wel nodig. Maar daar is nog grote onzekerheid over. De uitgaven voor jeugdzorg zijn in 2021 naar verwachting zo’n 8,4 miljoen euro. Dit is ruim 10% van de gehele gemeentebegroting.

Investeringen
Investeringen in de toekomst staat bij de gemeente Hulst hoog op de agenda. Dat blijft ook zo. Zo is er geld beschikbaar gesteld voor onder andere de landbouwroute in Vogelwaarde, voor het nieuwe museum, en voor het onderhoud en de renovatie van dorps- en gemeenschapshuizen, wegen en rioleringen. Ook is in de meerjarenraming geld beschikbaar gesteld voor de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs, de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de bouw van een nieuwe carnavalsloods en de bouw van een nieuwe gemeentewerkplaats.