Wijziging bestemmingsplan ivm uitbreiding Hotel Hulst

Hotel Hulst is voornemens haar hotel uit te breiden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De raadscommissie Ruimte boog zich dinsdag 26 november 2019 reeds over deze wijziging. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad de behandeling en besluitvorming uit te stellen. De raad gaf aan graag nog aanvullende informatie en nadere toelichting te ontvangen.
Het voorstel wordt nu opnieuw voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Zij bespreken het op dinsdag 4 februari 2020. Doelstelling is het ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 20 februari 2020.

Uitbreiding hotel
Hotel Hulst is gevestigd op twee locaties. Zij hebben een pand op de hoek Absdaalseweg 1 / Van der Maelstedeweg 2-2a en een pand aan de Van der Maelstedeweg 4 te Hulst. De uitbreiding heeft betrekking op de locatie op de hoek. Op deze locatie zijn momenteel 16 hotelkamers en een brasserie gevestigd. De plannen van Hotel Hulst omvatten een nieuwbouw op deze locatie, waarbij in totaal 81 kamers worden gerealiseerd. Op de begane grond wordt een nieuwe brasserie voorzien. Aan de achterzijde wordt een binnenplaats gevormd.
Er is sprake van een gebouw van zeven bouwlagen op de hoek, aflopend aan beide zijden naar vijf lagen. Het bouwvlak wordt groter dan dat nu het geval is. Het gebouw wordt doorgetrokken tot aan het appartementencomplex Hughelijnestaete aan De Statie.

Bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan lag in de periode van 29 augustus tot en met 9 oktober 2019 ter inzage. In totaal werden elf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze betroffen onder andere de vorm van het bouwvlak, de maximale bouwhoogte op specifieke delen van het plangebied, het toevoegen van een bezonningsstudie en een onderbouwing over stikstofdepositie.