Wijzigingen plaatselijke regels

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de regelgeving over openbare orde & veiligheid die geldt in de gemeente. De APV van de gemeente Hulst moet op een aantal punten worden aangepast. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Daarom stellen zij de gemeenteraad voor de APV aan te passen. Het gaat met name om aanpassingen over de nachtregistratie bij hotels, campings, etc., het dragen van hesjes door verboden organisaties, het gebruik van lachgas, carbidschieten, het oplaten van ballonnen, speelautomatenhallen  & sexbedrijven en winkeluitstallingen.

De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening wordt voorgelegd aan de Raadscommissie Ãlgemene Bestuurlijke Zaken. Die vergadert op 29 maart 2021.

Wat houden de voorgestelde wijzigingen in?

Registratie overnachtingen
Nachtregistratie bij verblijfsaccommodaties, zoals hotels, campings, B&B’s etc, is een goed hulpmiddel voor politie en justitie. Het helpt bij de bestrijding van ondermijning, prostitutie en mensenhandel. Het voorstel is om in de APV op te nemen dat het bijhouden van een nachtregister verplicht is. De burgemeester kan nader bepalen in welke vorm dat moet (bijv. een digitaal register).

Dragen van hesjes door verboden organisaties
In Nederland zijn een aantal motorclubs verboden verklaard. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Hells Angels en No Surrender. Om te kunnen optreden tegen het openlijk dragen van tekenen van deze organisaties, is het voorstel daarvoor een artikel op te nemen in de APV. Dit artikel houdt in dat het verboden is om op openbare plaatsen, in openbare gebouwen en bij evenementen zichtbaar dingen te dragen die verwijzen naar de verboden motorclubs. Dat kan gaan om logo’s, spreuken, kleding en aanduidingen op motoren.

Lachgas
De afgelopen jaren heeft het gebruik van lachgas een vlucht genomen, met name onder jongeren. Dit leidt vaak tot ongewenst en onberekenbaar gedrag zoals omvallen, bewusteloosheid, onoplettendheid, hallucineren, en dergelijke. Lachgas wordt veelal in groepsverband in de openbare ruimte gebruikt. Hierdoor ontstaat onveiligheidsgevoelens bij omstanders en passanten. Ook vormt het afwijkend gedrag van lachgasgebruikers een risico voor de openbare orde. Ook is het een zorg met het oog op de verkeersveiligheid. Daarnaast worden de lege ampullen van het lachgas veelvuldig als vervuiling op straat aangetroffen. Daarom stelt het college voor het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden.
 
Carbidschieten
Carbidschieten was tot enkele jaren geleden een zeldzaamheid in de gemeente Hulst. Het blijkt nu een steeds populairder, met name rondom de jaarwisseling. Voor het afschieten van carbid is op dit moment een geluidsontheffing nodig. Het college vindt het wenselijk om in de APV meer eisen op te nemen. Deze zijn bedoeld om gevaar voor de openbare veiligheid, de openbare orde, het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Oplaten ballonnen
Sinds twee jaar ontmoedigt de gemeente Hulst het oplaten van ballonnen bij festiviteiten en
evenementen. Ballonnen bestaan doorgaans uit rubber of kunststof. Die stoffen zijn erg slecht
biologisch afbreekbaar. Ballonnen komen na het oplaten weer op de grond of in water terecht. Daar is niet goed voor het milieu. Ook kunnen dieren de ballonnen of de restanten opeten, met alle schadelijke gevolgen van dien. Het college vindt het tijd om een verbod op het oplaten van ballonnen in te stellen.

Speelautomatenhallen en sexbedrijven
In de huidige APV wordt een maximum gesteld aan het aantal te verlenen vergunningen voor speelautomatenhallen en voor seksinrichtingen. Dit betekent dat als iemand een dergelijke vergunning aanvraagt en het maximale aantal is al verleend, deze persoon geen vergunning krijgt. Uit rechtspraak blijkt nu dat dit niet goed is omdat niet iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom moet dit worden aangepast. Vergunningen mogen niet meer voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Hoe de vergunningen dan wel moeten worden verdeeld, wordt nog uitgewerkt.

Voorwerpen op de stoep en weg
Voor het plaatsen van voorwerpen op de stoep of de weg is toestemming van het college nodig. Dit geldt voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, steigers, aankondigingsborden, etc, maar ook voor
rekken, borden, en dergelijke van winkeliers. Het college wil dit gemakkelijker maken. Daarom stellen zij voor om – als voorwerpen voldoen aan bepaalde criteria – enkel nog een melding moet worden gedaan.