Woningen op voormalige Neckermannlocatie Sint Jansteen

Op de voormalige locatie van Neckermann aan De Verrekijker in Sint Jansteen komt woningbouw. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft die intentie uitgesproken.

Sinds het faillissement van Neckermann in 2014 staan het kantoor en de bedrijfsbebouwing aan De Verrekijker 2 te Sint Jansteen leeg. Bedoeling is dat de bebouwing op de hoek van De Verrekijker en de Geslechtendijk volledig wordt gesloopt en plaats maakt voor woningbouw. Deze herontwikkeling betekent een enorme kwaliteitsimpuls voor de omgeving.

Over de exacte invulling vindt op dit moment overleg plaats met de initiatiefnemer. De nieuw te bouwen woningen moeten passen binnen de woningmarktafspraken die zijn gemaakt met de Provincie Zeeland. Het Hulster college wil daarvoor een deel van de beschikbare ruimte die er nog is voor woningbouw inzetten. De initiatiefnemer moet de behoefte aan woningen nog wel nader onderbouwen.
De nadruk komt te liggen op levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor iedere levensfase van een bewoner. Aan de noordzijde van het gebied (hoek Geslechtendijk / De Verrekijker) komt een brede groenstrook. Die is bedoeld als buffer tussen de bedrijfsgebouwen van o.a. St. Paul en de nieuwe woningen.

Voor de realisatie van de woningbouw is nog een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure moet nog worden gestart.