Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 21 december 2023 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u bekijken op https://hulst.raadsinformatie.nl/vergadering/1066617

De raad stelde onder andere diverse verordeningen vast. Dat waren:
- verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht
- verordening maatschappelijke ondersteuning
- financiële verordening
- controleverordening
- verordening OZB.

De raad gaf haar wensen en bedenkingen / zienswijzen over:
- regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland
- statuten EGTS Linieland van Waas en Hulst
- begrotingswijziging Dethon en GGD Zeeland
- aandeelhoudersstrategie ZEH (voorheen PZEM)
- aankoop grond Groote Kreek II
- aankoop grond Spoorweg Hulst.

Verder stelde de raad verschillende nota’s en visies vast. Dat waren:
- beleid- en beheerplan wegen
- meerjaren investeringsplan wegen
- operationeel rioolprogramma
- najaarsnota
- regiovisie jeugdzorg Zeeland.

Verder sprak de raad over de brandmeld- en ontruimingsinstallatie van de gemeentewinkel, de grondprijzen 2024, de Zeeuws-Vlaamse rekenkamer en over de uitgebreide procedure omgevingsweg / verzwaard adviesrecht en het besluit bodemkwaliteit Omgevingswet.