Hulst stevent af op groter financieel overschot

De Voorjaarsnota 2018 laat zien dat de gemeente Hulst afstevent op een mooi financieel overschot. In de gemeentebegroting 2018 was reeds sprake van een overschot van 131.000 euro. Daar komt nog een extra bedrag van 141.000 euro bij. Dit komt door een hogere rijksbijdrage en een rentevoordeel op de financiering van de investeringen.

Náást dit positieve saldo van in totaal ruim 270.000 euro zijn extra inspanningen gefinancierd. Zo zijn de ontstane tekorten op de jeugdzorg en de participatie (beschermd werken en re-integratie van werkzoekenden) opgevangen. Daarnaast is reeds extra budget ingezet voor:
- vervanging van materieel van de wijkteams van Gemeentewerken
- extra inzet op het onderhoud van openbaar groen
- armoedebestrijding
- extra aandacht voor privacy- en gegevensbescherming
- hogere subsidies
- maatregelen om de leefbaarheid in dorpen te verbeteren
- realisatie van een kunstgrasveld bij Voetbalvereniging Hontenisse te Kloosterzande

Tenslotte wordt geïnvesteerd in gemeenschapscentrum Den Dullaert te Hulst, om deze weer de maatschappelijke rol te laten vervullen die het in het verleden uitvoerde.

Kracht van samen
Uit de Voorjaarsnota 2018 blijkt ook dat er in 2019 begonnen kan worden met de realisering van het coalitieprogramma “Kracht van samen”. Actiepunten die het nieuwe college van burgemeester en wethouders het komend jaar op het programma heeft staan, zijn onder meer de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, het vergroten van het gebruik van duurzame energie bij de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting. Ook krijgen het onderhoud van de recreatiestranden, het museum en de haven van Walsoorden extra aandacht. Voor het subsidiebeleid is voor de komende jaren een extra bedrag uitgetrokken. Tevens is nagedacht over de compensatie van de gemeentelijke lasten voor verenigingen en gemeenschapscentra.

Rijksbijdrage niet hoger
Het college van burgemeester en wethouders van Hulst is blij met het grotere financiële overschot. Zeker nu blijkt dat het in maart 2018 door het Rijk aangekondigde grotere budget voor gemeenten niet wordt waargemaakt. Daardoor is ook de komende jaren een indexering van de lokale lasten noodzakelijk. Gelukkig behoren de woonlasten in de gemeente Hulst zeker niet tot de hoogste in de provincie Zeeland. Dat zal ook de komende jaren zo blijven.

De Voorjaarsnota 2018 wordt besproken in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad, die plaatsvindt op donderdag 21 juni 2018. Het streven is om de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen in de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018.