Vernieuwde inclusieagenda gemeente Hulst

In 2019 stelden we de Inclusieagenda voor de gemeente Hulst vast. In deze agenda staan de dingen die we doen om onze gemeente een aangename leefomgeving voor iedereen te maken. Een omgeving waar iedereen op zijn/haar eigen manier kan meedoen. Een omgeving waar iedereen kan zijn wie hij/zij wil zijn. Het plan was gemaakt voor de periode tot 2023. Nu blikken we vooruit. We maakten een plan voor 2023 en 2024. Want acties blijven noodzakelijk.

Uitgangspunten
In de nieuwe inclusieagenda staan een aantal uitgangspunten. Die zijn onze leidraad. Dat zijn:
-    Niks over ons, zonder ons. We nemen geen besluiten voor/over mensen, zonder er met hen over te hebben gesproken. We praten niet over mensen, maar met mensen.
-    Koester diversiteit. We zien diversiteit als verrijking, zeker niet als probleem. We staan open voor veranderingen om zo maatschappelijke vraagstukken beter te beantwoorden.
-    Onderschrijven de democratische waarden, wetten en regelgeving. Inwoners mogen zijn wie ze zijn, mits ze zich aan de wetten en regels houden.
-    Met bewustwording ben je al over de helft. Het bewust maken draagt voor het grootste deel bij aan het veranderproces.

Ambities
We hebben zes ambities voor de komende twee jaren. We streven naar:
1.    Een betere procesbeheersing voor het toegankelijker maken van de openbare ruimte en gebouwen.
2.    Betere kennis bij organisaties, ondernemers en ontwikkelaars.
3.    Een kansrijke, gezonde gemeente, waarin iedereen mee kan doen. We willen er voor zorgen dat bewoners veilig en prettig kunnen wonen. Ook op mentaal vlak.
4.    Een inclusieve overheid. Dat wil zeggen een diverse samenstelling van het gemeentelijk personeel.
5.    Een gemeente zonder discriminatie.
6.    Sociale inclusie. Iedereen moet kunnen genieten van vrijetijdsbesteding. Evenementen en openbare plekken moete toegankelijk zijn. 

In de agenda staat ook een planning en concrete acties.

Besluitvorming
De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 5 april 2023 over de Inclusieagenda 2023-2024.

Aanleiding
In 2016 werd het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland ondertekend. Hierdoor is iedere gemeente in Nederland verplicht een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elke individu als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat hij/zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.