Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat, betaalt u wel kosten (griffierechten) die de rechtbank rekent.

Aanvraag

Bezwaarcommissie

Het college of de burgemeester kan uw bezwaar voor advies voorleggen aan een onafhankelijke bezwarencommissie. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester beslist daarna binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn. Deze termijn kan eenmaal verdaagd worden met zes weken.

Termijn

De gemeente neemt binnen zes weken een beslissing op het bezwaarschrift. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift door een commissie is twaalf weken.

Aanpak

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

U dient uw bezwaarschrift schriftelijk in en richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Let op: Is de brief ondertekend door de gemeenteraad of de burgemeester richt uw bezwaarschrift dan aan de gemeenteraad of burgemeester.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.